การตรวจสอบงานเชื่อมท่อระบบดับเพลิง ด้วยวิธีการ Penetrant Testing และ Hydro Static Test

Last modified: December 8, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การตรวจสอบงานเชื่อมท่อระบบดับเพลิง ด้วยวิธีการ Penetrant Testing และ Hydro Static Test
Inspection for Fire Fighting Pipe Welding Through Penetrant Testing and Hydro Static Testing
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ศรัณญ์ ฉัตรชัยธิติธำรงค์
Sarun Chatchaitihitithamrong
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2564 (2021)

บทคัดย่อ

     ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการก่อสร้างอาคารสูงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน คอนโด อุตสาหกรรมต่างๆ ควรมีการคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านอุบัติเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันในประเทศไทยมีการเกิดอัคคีภัยอยู่บ่อยครั้งและเพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นทุกปีซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างมหาศาล เพื่อเป็นการป้องกันและแนวทางการศึกษา ผู้จัดทำจึงมีการตรวจสอบระบบป้องกันและป้องกันอัคคีภัยจากการฝึกสหกิจศึกษา บริษัทบี.กริมเพาเวอร์ (เอไออีเอ็มทีพี) จำกัด ได้มอบหมายให้ทำการตรวจสอบงานเชื่อมท่อดับเพลิงที่อาคาร 115 kV GIS REMOTE SUBSTATION ด้วยวิธี Penetrant Testing และ Hydro Static Test ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล National Fire Protection Association (NFPA), American Society of Mechanical Engineers (ASME)

     จากการตรวจสอบพบว่า ของวิธีการตรวจสอบที่ 1 แบบ Penetrant Testing การตรวจสอบแบบสุ่มสี่ครั้งได้ดำเนินการขึ้น โดยไม่พบการรั่วไหลของท่อ และพบว่า ในกรณีของวิธีการตรวจสอบที่ 2 แบบ Hydro Static Test การตรวจสอบได้ดำเนินการขึ้น ที่แรงดัน 200 psi เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยไม่พบการรั่วไหลของท่อ เนื่องจากช่างเชื่อมมีความชำนาญเฉพาะทางในด้านการเชื่อม

คำสำคัญ: งานเชื่อมท่อ, Penetrant Testing, Hydrostatic Test


Abstract

     There are many high-building constructions, whether offices, condominiums, or industrial plants, in Bangkok and in the Bangkok metropolitan region. Safety regarding fire accidents frequently occur and dramatically increase each year in Thailand, which consequently results in both a considerable number of property loss and deaths. For prevention and to provide research guidelines, the author inspected the protection system and the fire protection system according to the internship at B Grimm Power (Aie-Mtp) Co., Ltd. The author was assigned to inspect the fire pipe welding work at the 115 kV GIS REMOTE SUBSTATION building.To test The fire fighting pipe welding, Penetrant Testing and Hydrostatic Testing by the standard of the Engineering Institute of Thailand and the standards of the National Fire Protection Association (NFPA) and the American Society Mechanical of Engineering (ASME) were used.

     Concening the inspections, it was discovered that for Method 1 Penetrant Testing, four random inspections were carried out, and there was no pipe leakage detected.For Method 2 Hydrostatic Testing, the inspection was performed at 200 psi pressure for 2 hours, with no pipe leakage detected because the welder possessed specific competence in welding.

คำสำคัญ: inspection, penetrat testing, hydrostatic testing


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 168
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code