การคำนวณค่าภาระการทำความเย็น กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านโมดิลวิลล่า

Last modified: December 8, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การคำนวณค่าภาระการทำความเย็น กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านโมดิลวิลล่า
Calculation of the Cooling Load Case Stady of Modil Villa Village Project
ชื่อผู้เขียน –
Author:
เพราพงศ์พันธุ์ พูลมา
Paopongpun Poolma
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2564 (2021)

บทคัดย่อ

โครงการนี้ถูกดำเนินการเพื่อแสดงผลการคำนวณโหลดการทำความเย็นสำหรับโครงการ Modi Villa Petchkasem 69 ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ โดยใช้การคำนวณด้วยมือ ซึ่งได้ทำการคำนวณโหลดการทำความเย็นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ เวลา และทิศทาง โดยได้ทำการคำนวณโหลดการทำความเย็นสูงสุดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและของเดือน เวลา 9:00 น.

12:00 น. และ 15:00 น. ตามนั้น เพื่อหาเวลาที่ใกล้เคียงกับโหลดสูงสุด เพื่อคำนวณโหลดการทำความเย็นจากภายในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยเลือกใช้ในการเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศถูกคำนวณเป็น 2,468.40 วัตต์ หรือ 8,422 BTU/h ผลรวมของโหลดสองส่วนนี้คือโหลดการทำความเย็นที่ใช้ในการกำหนดขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม โดยโหลดการทำความเย็นรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 2,137.15 วัตต์ ค่าที่ระบุนี้ถูกคำนวณโดยมีค่าสัดส่วนความปลอดภัย (Safety Factor) 5% สำหรับความร้อนที่เกิดขึ้นจากมอเตอร์ และส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Margin of Safety) 10% ของกระบวนการสุดท้ายโหลดการทำความเย็น

คำสำคัญ: การทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, คำนวณภาระการทำความเย็น


Abstract

This project was carried out to display the result of calculating cooling loads for the Modi Villa Petchkasem 69 project located in Bangkok using manual calculation, divided into two sections. The cooling loads due to the influence of the changing environment regarding temperature, time, and direction, were calculated. To obtain the highest cooling load, the cooling loads were determined to be calculated on each day of the month at 9:00 AM, 12:00 PM, and 3:00 PM. Following that, to determine the cooling load values at the actual peak load time, the time that was closest to the highest load was determined. Subsequently, the cooling loads were calculated from within the air-conditioned room. The sum of loads of the two sections was the cooling loads, which could be used to determine the appropriate size of the air conditioner accordingly. The total cooling load generated was 2,137.15 watts. The specified value was computed using a 5% safety factor for heat generated by the motor and a 10% margin of the safety factor of the end process. The overall cooling load utilized to choose the air conditioner size was afterward computed to be 2,468.40 watts or 8,422 BTU/h.

คำสำคัญ: refrigeration, air conditioner, cooling load calculation


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 117
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code