การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักคอนโดโอกะเฮาส์

Last modified: October 2, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักคอนโดโอกะเฮาส์
Installation of Electrical Equipment in Oka House Condo Rooms
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายฤกษ์ดี ช่างแกะ
Mr. Ruekdee Changkae 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุทธิเกียรติ ชลลาภ
Mr. Suthikeart Chollalarp
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง/citation

ฤกษ์ดี ช่างแกะ . (2564). การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักคอนโดโอกะเฮาส์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Changkae R. (2021). Installation of electrical equipment in Oka house condo rooms. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัทคูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจกิจการติดตั้งทางด้านระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ประปา และเครื่องปรับอากาศ โดยร่วมทุนกันระหว่างบริษัทคูริฮารา โคเกียว จำกัด และบริษัทเอสบีซีเอส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น จากการที่ได้เข้าปฏิบัติงานของโครงการสหกิจศึกษา โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าภาคสนาม ภายในห้องพักคอนโดโอกะเฮาส์ โดยมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานของการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และทางเดินส่วนกลาง คอยประสานงานกับผู้รับเหมาติดตั้ง ในการเข้าพื้นที่ และส่งมอบพื้นที่หน้างานในการทำงาน รวมทั้งทำการทดสอบระบบจ่ายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง และสัญญาณโทรศัพท์

คำสำคัญ: ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, การทดสอบ, ไฟแสงสว่าง, สัญญาณโทรศัพท์


Abstract

Kurihara (Thailand) Co., Ltd. engages in the business of installing mechanical, electrical, water supply and air conditioning systems by a joint venture between Kurihara Kogyo Co., Ltd. and SBCS Co., Ltd., Japan. The student completed the cooperative education project and was assigned to work in the position of Assistant Electrical Engineer in the OKA House condo. This position was responsible for the installation of electrical equipment and common corridors, coordinating with the installer to enter the area, and testing the power supply system, electrical equipment, lighting and telephone signal.

Keywords: install electrical equipment, test, light, telephone signal.


การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักคอนโดโอกะเฮาส์|Installation of Electrical Equipment in Oka House Condo Rooms

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 43
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print