การคุมงานก่อสร้าง อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

Last modified: October 2, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การคุมงานก่อสร้าง อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
Construction Supervision of the Student Affairs Building at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Thewet Campus
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ภัทรพล ศรีเทียนทอง 
Mr. Pattarapol Sriteinthong 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถิ์
Asst. Prof. Pakit Suwat 
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง/citation

ภัทรพล ศรีเทียนทอง. (2564). การคุมงานก่อสร้าง อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sriteinthong P. (2021). Construction supervision of the student affairs building at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Thewet Campus. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอเกี่ยวกับ การคุมงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ เป็นเรื่องของการศึกษาแบบแปลนทางสถาปัตยกรรมและแบบแปลนทางวิศวกรรม ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาแบบแปลนทางด้านไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แบบแปลนทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น แบบขยายประตู-หน้าต่าง , แบบแปลนพื้นชั้น 1-4 , แบบขยายบันได , แบบขยายลิฟต์ , แบบผังฝ้าเพดานพื้นชั้น 1-4 แบบแปลนทางด้านโครงสร้าง เช่น แบบฐานราก-เสา , แบบขยายคาน , แบบบันได , แบบเสา คาน พื้นชั้นที่ 1-4 รายละเอียดของ การคุมงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์และขั้นตอนการลงปฏิบัติงานได้อธิบายไว้ในเล่มนี้แล้ว โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้สามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ศึกษาในเรื่องแบบแปลนทางวิศวกรรมและแบบแปลนทางสถาปัตยกรรม ได้ต่อไป

คำสำคัญ: แบบแปลนทางวิศวกรรม,  แบบแปลนทางสถาปัตยกรรม 


Abstract

This cooperative education project presented about supervising the construction of the student affairs building at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Thewet Campus. It was a subject of study on architectural and engineering drawings. During the work in the cooperative education project of Siam University consisted of the study of electrical plans , such as indoor electrical systems , architectural plans such as door-window extensions, floor plans for floors 1-4, stair extensions, elevator extensions, ceiling plans for floors 1-4, structural plans of foundation-columns , extensions , beams , ladder types , column, and floors 1-4 , plus the details of supervising the construction of the student affairs building and its implementation procedures were described in this pproject. This cooperative education project can be used to benefit education and be a guide to continue to study engineering and architectural plans.

Keywords: engineering drawings, architectural plan.


การคุมงานก่อสร้าง อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์|Construction Supervision of the Student Affairs Building at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Thewet Campus

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print