การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน: ตลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบ-เป่าเฟิ่งหู นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน: ตลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบ-เป่าเฟิ่งหู นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน
A packaged tour to China: Visiting land of dragons including a cruise in BaoFeng Lake, a cable car to Tianmen mountains
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐจรินญ์ เจริญชัยรัตน
Miss Natcharin Charoenchairattana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
Miss Panjama Pemayodhin
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐจรินญ์ เจริญชัยรัตน. (2560). การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน: ตลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบ-เป่าเฟิ่งหู นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด เป็นบริษัททัวร์ที่นำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ (Out bound)จัดนำเที่ยวแบบหมู่คณะและบริหารจัดการในด้านการจัดทัวร์ทั้งสิ้น ดำเนินธุรกิจแบบ WHOLESALE ที่ติดต่อกับบริษัททัวร์หลายบริษัทรวมถึงบริษัทสายการบินและ Land Operator เปิดเส้นทางหลากหลายเส้นทาง ได้แก่ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ทัวร์ตะวันออกกลางและทัวร์AEC รวมกว่า200เส้นทางผู้จัดทำเห็นว่าคนไทยนิยมไปเที่ยวประเทศจีนเนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่มากนักและการเดินทางใช้เวลาน้อย ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จำนวนมาก จึงได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน: “ตลุยแดนมังกร ล่องทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน” ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นท่องเที่ยวในภูมิภาคของประเทศจีน เป็นทริปเยือน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ เมืองจางเจี่ยเจี้ย เมืองฉางซา เมืองเฟิ่งหวง ในมณฑลหูหนานทางใต้ของจีน แต่ละเมืองมีจุดเด่นที่แตกต่างกันและเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศจากในเมืองใหญ่มาพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศในต่างจังหวัด ท่องเที่ยวย้อนยุค ชมความงามของสถาปัตยกรรมจีน สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อยริมแม่น้ำ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว

คำสำคัญ: ธุรกิจ Wholesale, โปรแกรมท่องเที่ยว, จัดนำเที่ยวแบบหมู่คณะ, ประเทศจีน


Abstract

Zego Travel Company Limited is a tour company that takes tourists on overseas trips, offering services for group travels and organization management for all tours. They operate the business as a wholesaler who has contacts with many tour companies, including airlines and land operators. They operate many routes, e.g. Asia tour, Europe tour, Middle East tour, and AEC tour, totaling 200 routes. The team found that Thai people like to visit China, as the expenses are not too high, and the travel time is not too long. China has a large number of historical tourism sights, so during the internship, we arranged a packaged tour to China: visiting the Land of Dragons, including a Cruise in BaoFeng lake, a cable car to Tianmen mountains. This tour program covers various regions of China, visiting 3 cities: Zhangjiajie, Changsha, and Fenghuang in Hunan region in the Southern part of China. Each city has different highlights, and is offered as an alternative to tourists who would like to change from large city visits to a more local cities, visiting historical sights, and Chinese architectures. All of these initiatives will give new experience to the tourists.

Keywords:  wholesale, program tour, group inclusive tour, China.


การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน: ตลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบ-เป่าเฟิ่งหู นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 109
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code