รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษนักเรียนประถมวัย โดยใช้โปรแกรม Kids Brown Wings (2)

Last modified: August 19, 2022
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย รายงานโครงงานสหกิจศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยโดยใช้โปรแกรม kids brown wings
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

English instructional media management

for primary student by kids brown wings program

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ อติเวทย์ ตั้งอมรสุขสันต์                                         

อาจารย์ ธนัชพันธ์ สุขประเสริฐ                                       

ชื่อผู้วิจัย นายรุจธร ผลวงษ์

นางสาวพิไลพร ศรีจันเวียง

สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 3/2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ 02_app.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 108
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code