การลดอุบัติเหตุมีดบาดในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำมันหล่อลื่น

Last modified: July 3, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การลดอุบัติเหตุมีดบาดในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำมันหล่อลื่น
Knife cut accident reduction in industry: A case study of a factory that manufactures plastic lubricant containers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวมุกดา  ก่อแก้ว
Miss. Mukda  Kokaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์.ดร. วันชัย  ริจิรวนิช
Assoc. Prof. Dr.Vanchai  Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

มุกดา  ก่อแก้ว. (2561). การลดอุบัติเหตุมีดบาดในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำมันหล่อลื่น. (การค้นคว้าอิสระ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุมีดบาดมือพนักงานของโรงงานผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 108 คน การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานแห่งนี้ใน 1 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  24  ครั้ง จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

วิธีการวิจัยนี้ได้ใช้การระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เพื่อออกแบบมาตรการ วิเคราะห์ และแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในสายการผลิต จากการระดมสมองสรุปว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมือพนักงาน ได้แก่  (1) พนักงานใหม่อายุงานน้อย (2) สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสมและ (3) พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด เช่นไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จึงได้กำหนดวิธีการลดความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวโดยการ (1) จัดการฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต (2) จัดให้มีสถานที่วางอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในสถานที่ทำงาน และ (3) จัดทำป้ายขนาดใหญ่ที่แสดงรายละเอียดของการทำงานอย่างปลอดภัย

หลังจากประยุกต์ใช้มาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมีดบาดมือเลย  จึงสรุปได้ว่า การใช้มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุมีดบาดมือพนักงานลงได้จากเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง เป็น 0 ครั้ง ตามวัตถุประสงค์

คำสำคัญ: อุบัติเหตุ, ความปลอดภัย, มีดบาด


Abstract

The research aimed to decrease an accident rate of knife cut injures in a plastic lubricant packaging factory, with a total of 108 employees. For each year, so far, there was an average of 24 cutting accidents recorded. Thus, safety regulations ware needed to improve or prevent the accident.

After brain storming to find the causes of knife cut injuries with the production department manager and safety officer, 3 causes were found as main reasons for the accidents. They were: (1) less work experience, (2) improper work environment and (3) neglecting of safety regulation, especially for not wearing personal protective equipment. Consequently, 3 strategies were proposed in this work to reduce the knife cut injuries. Firstly, safety training was held for workers in the practitioner level. Secondly, proper personal protective equipment storage was arranged. And lastly, a safety guideline board was provided close to the work area.

The proposed strategies were applied between 1st – 31st October 2018, resulting in no accident observed. The accident rate was found to be reduced from the average of 2 times per month to zero. Therefore, the accident rate of knife cut injuries was reduced according to the objective.

 

Keywords:  Accident, Safety, Knife injury.


  M-Eng-2018-IS-Knife cut accident reduction in Industry-A Case Study of a Factory that

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2530
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles