การศึกษามาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายและการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษามาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายและการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัด
Learning of Wireless Network Standard and Implementation  of Wireless Internet Diethlem Travel (Thailand) Company  Limited 
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ชยณัฐ   ผลหว้า, นาย ธนาสิน  โชตน์เชาวพัฒน์
Mr. Chayanuth Phonwa, Mr. Thanasin Chotchaowaphat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
พ.ต.ดร.นรณัฐ    สงวนศักดิ์โยธิน
Maj.Dr.Norranut Saguansakdiyotin
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชยณัฐ ผลหว้า และ ธนาสิน โชตน์เชาวพัฒน์. (2560). การศึกษามาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายและการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทดีชแฮล์ม แทรเวล ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการบริการจัดหาห้องพักของโรมแรมต่าง ๆ และ ยังมีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในเรื่องการเดินทางเข้าห้องพัก ในการเข้าพักนั้นสามารถเลือกใช้บริการโดยการโทรศัพท์เข้ามาจองหรือใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ โดยระบบการดำเนินงานรวมถึงข้อมูลทุกอย่างต้องกระทำผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทางแผนก BSD (Business System Department) เป็นผู้ดูแลอยู่ทั้งหมดจึงได้เสนอให้มีการเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบไร้สาย ซึ่งในระบบที่ยังไม่พัฒนานั้นทางบริษัทใช้เป็นแบบมีสาย  เพื่อต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงมักเกิดปัญหา เช่น สายแลนหลุด สายแลนขาด หัวแลนเสีย พนักงานจึงมักพบกับปัญหาอินเทอร์เน็ตขาดสัญญาณทำให้เกิดการทำงานที่ติดขัด และระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัทนั้น ยังส่งสัญญาณได้ไม่ครบทุกพื้นที่และมีอุปกรณ์ที่เก่า ทำให้การใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายนั้น ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทางผู้จัดทำจึงได้มีการวางระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายใหม่ และ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ได้เต็มประสิทธิภาพและสามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ในทุกพื้นที่ ผลที่ได้รับคือสัญญาณเครือข่ายไร้สาย กระจายไปทั่วพื้นที่และเป็นที่พอใจแก่บริษัท

คำสำคัญ: การออกแบบเครือข่าย, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต


Abstract

Diethlem Travel (Thailand) Company Limited is a company that provides hotel reservation service and other services to facilitate travelers during their trips to their destinations. The service can be done by phone or website reservation. A system to process these jobs, which is taken care by the BSD (Business System Department) operates on the Internet. The department proposes to enhance a Wi-Fi system because the previous wired LAN system often has problems in wiring connection, and the previous wireless LAN also sends a signal not cover in some areas and some equipment are obsoleted. This project was to renovate the Internet wireless system and change to use new equipment to get the best performance in the use of the Internet signal and also extend the signal to cover all working areas. The result showed that this makes the company satisfactory.

Keywords:  Network Design, Wireless LAN, Internet.


การศึกษามาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายและการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัด | Learning of Wireless Network Standard and Implementation  of Wireless Internet Diethlem Travel (Thailand) Company  Limited  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 370
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print