การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง

Last modified: June 17, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _*Pending
  • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
Development of Web Application for Maintenance Management
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเกียรติศักดิ์ ศรีดาชาติ, นายศิวัช ประคองศิลป์, นายกษิดิศ สุดสงวน
Mr. Kiattisak  Sridachat, Mr. Siwat  Prakongsilp, Mr. Kasidid Sudsangnan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นลินรัตน์  วิศวกิตติ
Miss Nalinrat Witsawakitti
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

เกียรติศักดิ์ ศรีดาชาติ, ศิวัช ประคองศิลป์ และ กษิดิศ สุดสงวน. (2562). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ส่วนงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของบริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนาระบบการบริหารงานซ่อมบำรุงผ่านเว็บเพื่อทดแทนการแจ้งซ่อมอุปกรณ์บนทางด่วนผ่านโปรแกรมไลน์ เนื่องจากระบบดังกล่าวยังไม่คลอบคลุมการจัดสรรงานให้กับวิศวกรซ่อมบำรุงและการจัดการข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง โครงงานนี้จึงนำเสนอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง โดยเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการจัดสรรงานให้กับวิศวกรซ่อมบำรุงและการจัดการข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง โดยเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง พัฒนาด้วยภาษาพีเอชพีและใช้มายเอสคิวแอลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล

จากการทดสอบพบว่าเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชั่นที่ออกแบบไว้ โดยผู้ใช้มีข้อเสนอแนะในส่วนของการปรับปรุงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และการพัฒนาเพื่อให้สามารถแสดงผลบนเครื่องโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนได้อย่างเหมาะสม

 

คำสำคัญ: ระบบการบริหารจัดการ, การซ่อมบำรุง, พีเอชพี, มายเอสคิวแอล


Abstract

The equipment maintenance division of Loxley Public Company Limited has developed a web-based maintenance management system to replace the device repair notifications on the expressway via LINE program. Since the previous system does not cover the allocation of work for maintenance engineers and managing data for maintenance equipment. Therefore, this project presents a web application for maintenance management by adding job allocation functions to maintenance engineers and managing maintenance equipment information. PHP programming language and MySQL database management system are applied in this project.

From the testing phase, it is found that the web application for managing maintenance work can operate according to the designed function. The user has suggestions for improvements to the design of the user interface and development to be able to display on a smartphone properly.

Keywords:  Management System, Maintenance, PHP, MySQL.


การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง | Development of Web Application for Maintenance Management

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3096
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print