การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารทีพีไอ

Last modified: March 14, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารทีพีไอ
Maintenance of Electrical System in TPI Building
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนนธวัช เจริญฤทธิ์ 
Mr. Nonthawat Charoenrit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุทธิเกียรติ ชลลาภ
Mr. Suthikeart Chollalarp
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง/citation

นนธวัช เจริญฤทธิ์. (2564). การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารทีพีไอ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Charoenrit N. (2021). Maintenance of electrical system in TPI building. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงานในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารทีพีไอ โดยใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าเดิม โดยที่อุปกรณ์ชุดใหม่ที่เปลี่ยนสามารถช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุน และ ป้องกันความผิดพลาดจากการล้มเหลวของระบบได้ดีกว่าเดิม โดยการฝึกงานตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึง 10 ธันวาคม 2564 ผู้จัดทำได้รับการชี้แนะจากทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญจาก บริษัทพรชัยวิสาหกิจจำกัด ทำการสำรวจความเสียหายของอุปกรณ์ภายในอาคาร และติดต่อประสานงานกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดซื้อและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหาย

คำสำคัญ: การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารทีพีไอ, การติดตั้งระบบไฟฟ้า, บริษัทพรชัยวิสาหกิจจำกัด


Abstract

This cooperative education report presented the performance results of the maintenance of electrical systems within the building. using more modern equipment technology. The new equipment replacement can be increased uptime, reduced costs, and prevented failures from system failures. By doing an internship for 15 weeks from 23 August 2021 to 10 December 2021, the organizers were guided by a team of expert engineers from Pornchai Enterprise Company Limited. Conduct a damage survey of equipment inside the building. and liaise with relevant employees to purchase and replace damaged equipment.

Keywords: Electrical maintenance, Electrical installation, Pornchai Enterprise Company Limited.


การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารทีพีไอ | Maintenance of Electrical System in TPI Building

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 161
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print