การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการแพลตตินั่ม มาร์เก็ต (เฟส2)

Last modified: November 6, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการแพลตตินั่ม มาร์เก็ต (เฟส2)
Installation of Electrical Systems for PROJECT MAME : PLATINUM MARKET (PHASE 2) 
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวรณิดา นพวัง 
Miss Ranida Noppawang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข สว่างกล้า
Acting Sub LT. Santisuk Sawangkla
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง/citation

รณิดา นพวัง. (2564). การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการแพลตตินั่ม มาร์เก็ต (เฟส2). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Noppawang R. (2021). Installation of electrical systems for Platinum Market (Phase 2). (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงงานนี้นำเสนอ การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการ PLATINUM MARKET (PHASE 2) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท สุเบญจา จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายงานให้ติดตั้งระบบ Galvanized Steel และความปลอดภัยในการทำงาน ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หรือ ระหว่างการทำงาน ได้ถูกต้องและเหมาะสม

คำสำคัญ:  ความปลอดภัยในการทำงาน, การติดตั้งเหล็กชุปสังกะสี, การติดตั้งระบบไฟฟ้า 


Abstract

     This project presented the installation of electrical systems for the PLATINUM MARKET project (PHASE 2), which was an experience gained from the practical cooperative Education training between Siam University and Subenja Co., Ltd. The company assigned the task of installing galvanized steel and work safety. As a result of the work, the knowledge gained can be appropriately applied to a actual work and can solve problems arising from work that is correct and appropriate.

Keywords:  safety at work, galvanized steel installation, electrical installation.


การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการแพลตตินั่ม มาร์เก็ต (เฟส2) | Installation of Electrical Systems for Platinum Market (Phase 2)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 45
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print