การบำรุงรักษาระบบแทงค์น้ำบาดาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม

Last modified: February 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบำรุงรักษาระบบแทงค์น้ำบาดาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม
Maintenance of The Underground Water Tank System Klong Nok Kratung Subdistrict Administrative
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐพล บุญสมปอง
Mr. Natthaphon Boonsompong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์คัมภีร์ ธิราวิทย์
Mr.Kampree Thiravith
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ณัฐพล บุญสมปอง. (2562). การบำรุงรักษาระบบแทงค์น้ำบาดาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบแทงค์น้ำบาดาลโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม รายงานนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับระบบการบำรุงรักษาระบบแทงค์น้ำบาดาลโดยแบ่งการบำรุงรักษาระบบแทงค์น้ำบาดาลออกเป็น 2 แบบได้แก่ 1.การปฏิบัติงานแบบเฝ้าระวังเชิงรับและ 2.การปฏิบัติงานแบบเฝ้าระวังเชิงรุก การปฏิบัติงานแบบเฝ้าระวังเชิงรับ เป็นการบำรุงรักษาที่กระทำเมื่อเกิดความเสียหายหรือเกิดการบกพร่องขึ้นกับระบบ การบำรุงรักษาแบบนี้ประกอบด้วยการซ่อมบำรุงรักษาที่มาจากการร้องเรียนของประชาชน การซ่อมบำรุงรักษาที่ได้รับผลมาจากการปฏิบัติงานแบบเฝ้าระวังเชิงรุกและการซ่อมบำรุงที่เกิดจากการตรวจพบ การปฏิบัติงานแบบเฝ้าระวังเชิงรุกเป็นการบำรุงรักษาที่ทำเพื่อให้ระบบได้รับความไว้วางใจ ประกอบด้วยการตรวจสอบประจำวัน ประจำเดือนและประจำปี ผลการปฏิบัติงานในโครงงานสหกิจนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจระบบการบำรุงรักษาระบบแทงค์น้ำบาดาล รายละเอียดต่างๆ ของการดำเนินงานในโครงงานนี้ได้อธิบายไว้ในปริญญานิพนธ์เล่มนี้แล้ว สามารถนำไปใช้เพื่อศึกษาและต่อยอดในเรื่องเกี่ยวกับระบบการบำรุงรักษาระบบแทงค์น้ำบาดาลได้

คำสำคัญ: แทงค์น้ำบาดาล, ตู้ควบคุมระบบแทงค์น้ำบาดาล, การซ่อมบำรุง


Abstract

This cooperative echication report presened the maintenance of underground water tank system as a part of the Siam University cooperative education project. This report described the maintenance of underground water retention systems by dividing the underground water maintenance of tanks into two categories: passive operation and active operation. Operation of passive surveillance was the maintenance done when damage of maintenance occurs to the system. This kind of operation had a source of notification from the public. Operation of active surveillance caused by the observation and detection of the

daily inspection, the monthly inspection and annual inspection. The performance of the cooperative education program was successful. and contributed to learning and understanding of understanding water maintenance system. Details of the work performed on this project was described in the thesis. the study and increase knowledge about the maintenance system of the underground water storage tanks were achived.

Keywords:  Ground Water Tank, Underground Water Tank Control Cabinet, Maintenance.


การบำรุงรักษาระบบแทงค์น้ำบาดาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม | Maintenance of The Underground Water Tank System Klong Nok Kratung Subdistrict Administrative

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 63
Previous: การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขต ตลิ่งชัน
Next: การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน