งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขตตลิ่งชัน

Last modified: February 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขตตลิ่งชัน
Electrical System Installation within The Criminal Court Building for Corruption at Taling Chan District
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายคมกริช สีจาง
Mr. Komkrit   Seejang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์คัมภีร์  ธิราวิทย์
Mr. Kampree   Thiravith
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

คมกริช สีจาง. (2562). งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขตตลิ่งชัน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขตตลิ่งชัน งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามโดยทำร่วมกับบริษัท อัลฟ่าอิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โครงการสหกิจศึกษานี้เป็นเรื่องของงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารของศาลอาญาทุจริต เขตตลิ่งชัน ซึ่งประกอบไปด้วยงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเต้ารับไฟฟ้า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและ ระบบเสียงประกาศ รายละเอียดของงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขตตลิ่งชัน และขั้นตอนการปฎิบัติงานได้อธิบายใว้ในปริญญานิพนธ์เล่มนี้แล้ว ปริญญานิพนธ์เล่มนี้สามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้เพื่อการศึกษาศึกษาในเรื่องการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้ต่อไป

คำสำคัญ: การติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร


Abstract

This thesis presented Electrical installation work within the criminal court building for corruption in Taling Chan district. The electrical system installation in the building was part of cooperative education project of Siam University in collaboration with the Alpha Electric Engineering Co.,Ltd. This cooperative education project       was about electrical system installation within of the Criminal Court for Corruption buildings, Taling Chan district, which consists of Lighting system installation work , receptacle outlet installation work, fire alarm warning installation work, and announcement system installation work. Details of the electrical system installation work within the Criminal Court Building for corruption Taling Chan district and the operation process were described in this thesis. This thesis can be used for further benefit and further studing on the electrical system installation in building.

Keywords:  Electrical installation, Indoor electrical system.


  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขตตลิ่งชัน | Electrical System Installation within The Criminal Court Building for Corruption at Taling Chan District

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 343
Previous: การออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบีทีเอส (ชั้น9)
Next: ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานีรถไฟฟ้า