การลดขั้นตอนในการซ่อมบำรุงลิฟท์ กรณีศึกษา Model 5400

Last modified: March 29, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การลดขั้นตอนในการซ่อมบำรุงลิฟท์ กรณีศึกษา Model 5400
Minimizing The Process of Elevalator Maintenance Case Study Model 5400
ชื่อนักศึกษา:
Author:
พิทยาพล ธนนันต์พศิน และ ธนวัฒน์ หาญมนต์สุข
Pittayapol Thanananphasin, Thanawat Hanmonsuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

พิทยาพล ธนนันต์พศิน และ ธนวัฒน์ หาญมนต์สุข. (2564). การลดขั้นตอนในการซ่อมบำรุงลิฟท์ กรณีศึกษา Model 5400. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Thanananphasin P., & Hanmonsuk T. (2021). Minimizing the process of elevalator maintenance case study model 5400. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการนำเสนอการลคขั้นตอนในการช่อมลิฟต์ วัตถุประสงค์ เพื่อลดขั้นตอนและลดจำนวนคนในการเปลี่ยนลูกล้อประตูลิฟต์ SCHINDLER รุ่น:5400 ลดขั้นตอนการเปลี่ยนชุดแคมปีประตูลิฟต์ SCHINDLER รุ่น:5400 ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนลูกล้อประตูลิฟตั SCHINDL ER รุ่น:5400 สามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานลงได้ เชั่วโมง 10 นาที และสามารถลดผู้ปฏิบัติงานลงได้ เคน การเปลี่ยนชุดแคมป์ประตูลิฟต์ SCHINDLER รุ่น :5400 สามารถลดเวลาใน การปฏิบัติงานลงได้ 50 นาที

คำสำคัญ : ขั้นตอน, การซ่อมบำรุงลิฟท์,  SCHINDLER MODEL:S400.


Abstract

This study described elevator repair procedures with intention to shorten processes of operations and to reduce the number of operator and the cost of elevator maintenance. The authors aimed to find a reduction in the procedure and in the number of operator for replacing the SCHINDLER 5400 elevator door roller, and to find a reduction in the procedure of replacing the SCHINDLER 5400 elevator door clamp set. The study found that it can shorten operating time by 1 hour 10 minutes and reduce l operator in replacing the SCHINDLER 5400 elevator door roller, and can shorten the time to replace the SCHINDLER 5400 elevator door clamp set by 50 minutes.

Keywords: Elevator, Maintenance procedures, Schindler, Model:5400.


การลดขั้นตอนในการซ่อมบำรุงลิฟท์ กรณีศึกษา Model 5400|Minimizing The Process of Elevalator Maintenance Case Study Model 5400

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 179
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code