การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับฐานรองรับปั๊มด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Last modified: July 14, 2023
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับฐานรองรับปั๊มด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Research Article: Design for Cost Reduction and Analysis of Safety for Pump Base frame with Finite Element
ผู้เขียน|Author: ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, สมบัติ หิรัญวรรณพงษ์, สุพจน์ สุดกรยุทธ์, รัตนะ เลหวนิช, อรรถพร สกุลสม และ พุฒิพงศ์ ขุนทรง |Chanchai Wiroonritichai, Sombat Herunwannapong, Supoch Sudkornrayuth, Rattana lehavanich, , Putthipong Khunsong
Email:
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Mechanical, Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | The 14th Hatyai National and International Conference, Friday, May 19, 2023 Hatyai University, Hatyai, Songkhla

การอ้างอิง|Citation

ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, สมบัติ หิรัญวรรณพงษ์, สุพจน์ สุดกรยุทธ์, รัตนะ เลหวนิช, อรรถพร สกุลสม และพุฒิพงศ์ ขุนทรง. (2566). การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับฐานรองรับปั๊มด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. ใน รายงานการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 (หน้า ). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

Wiroonritichai C., Herunwannapong S., Sudkornrayuth S., Lehavanich R., Sakulsom A., & Khunsong P. (2022). Design for cost reduction and analysis of safety for pump base frame with finite element. In The 14th Hatyai National and International Conference (pp.). Songkhla: Hatyai University.


บทคัดย่อ

ในการออกแบบและลดต้นทุนฐานรองรับเครื่องสูบน้ำประปา โดยใช้เหล็กรางน้ำขนาด 150x75x10 mm. โดยมีภาระที่กระทำต่อฐานเครื่องสูบน้ำเท่ากับ 245.25 N และฐานรองรับมอเตอร์ เท่ากับ 3,825.90 N โดยทาง บริษัท ไพพ์ไลน์ จำกัด ได้มอบหมายให้ตรวจสอบค่าความปลอดภัยและระยะโก่งของฐานรองรับ จากผลการวิเคราะห์พบว่าฐานรองรับเครื่องสูบน้ำประปาที่ติดตั้งหน้างาน มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 146.253 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 0.108 mm. ราคา 11,346 บาท จากนั้นออกแบบฐานรองรับใหม่และทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป มีทั้งหมด 3 แบบ คือ แบบที่ 1 เหล็กรางน้ำขนาด 125x65x8 mm. มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 87.394 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 0.149 mm. ราคา 8,708.85 บาท แบบที่ 2 เหล็กรางน้ำขนาด 100x50x7.5 mm. มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 49.111 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 0.164 mm. ราคา 6,404.28 บาท แบบที่ 3 เหล็กรางน้ำขนาด 75x40x7 mm. มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 26.450 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 0.159 mm. ราคา 4,791.00 บาท ผลสรุปจากผลการวิเคราะห์เลือกใช้ฐานรองรับเครื่องสูบน้ำประปาที่ออกแบบใหม่ ที่ใช้เหล็กรางน้ำขนาด 75x40x7 mm จะลดต้นทุนได้ 6,555 บาทเมื่อเทียบกับฐานรองรับเครื่องสูบน้ำประปาที่ติดตั้งหน้างาน

คำสำคัญ: ฐานรองรับปั๊ม, ลดต้นทุน, ไฟไนต์เอลิเมนต์


ABSTRACT

In the design and cost reduction of the water supply pump base, using a steel gutter size 150x75x10 mm with the load acting on the pump base equal to 245.25 N and the motor base equal 3,825.90 N, the Pipeline Company Limited was assigned to check the safety value and the deflection distance of the support base frame. From the results of the analysis, it was found that the base for the water supply pump installed on site had a security value of 146.253 and the deflection distance was 0.108 mm at 11,346 Baht. They designed a new support base and analyzed it using a ready-made program to produce 3 types: 1) Type 1 Steel gutter size 125x65x8 mm, safety value 87.394 and deflection distance 0.149 mm, at 8,708.85 Baht; 2) Type 2 Steel gutter size 100x50x7.5 mm with safety value of 49.111 and deflection distance of 0.164 mm at 6,404.28 Baht; 3) Type 3 Steel gutter size 75x40x7 mm with safety value of 26.450 and deflection distance of 0.159 mm at 4,791.00 Baht. In conclusion, from the analysis results, the newly designed pump support base was selected. It used a steel gutter size 75x40x5.00 mm and reduced the cost of 6,555 Baht, compared to the base to support the water supply pump installed on site.

Keyword: Pump base frame, Cost Reduction, Finite Element.


การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับฐานรองรับปั๊มด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์|Design for Cost Reduction and Analysis of Safety for Pump Base frame with Finite Element

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 51
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code