ระบบคืน – ยืมอุปกรณ์สำนักงาน

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบคืน – ยืมอุปกรณ์สำนักงาน
Office Equipment Borrowing System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจักรกฤช  ดวงมารดา
Mr.Jakkit Duangmarnda
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศรัญธร  มั่งมี
Miss.Saranthon Maungmee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/citation

จักรกฤช  ดวงมารดา. (2560). ระบบคืน – ยืมอุปกรณ์สำนักงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมให้มีความทันสมัยขึ้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีความถูกต้องของอุปกรณ์ และเพิ่มศักยภาพของระบบให้บริการให้สามารถบริการ ณ จุดใดก็ได้ของสำนักงาน โครงงานนี้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบคือ โปรแกรม Visual Studio 2010 โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัการฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูล ต่าง ๆ และเขียนโปรแกรมด้วนภาษา C# ระบบช่วยทำให้บุคลากรภายในได้รับทราบข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น

คำสำคัญ : ยืม-คืน, อุปกรณ์สำนักงาน, การเก็บข้อมูล


Abstract

Preimage Engineering & Communication Co., Ltd. is a company that works with international internet gateway (IIG) and Thailand’s national internet exchange (NIX). The company is the international internet exchange center. The organization needs a system that will improve the information storage management process. The objectives of this project is to develop a modern, up-to date storage process to ensure the speed and accuracy of the device. Also, increase the capacity of the service system to be able to use at any point of the office. This project was develop by using Visual studio 2010 and Microsoft SQL Server 2008 R2 to develop and store the database. The system was successful that its helps employees reduce their work load and they work more efficiently. The student learns a lot from this company that he manage his time wisely and understand how to use new modern technology.

Keywords : Borrowing, Office Equipment, Store Databases.


ระบบคืน – ยืมอุปกรณ์สำนักงาน | Office Equipment Borrowing System

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3467
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print