ระบบบันทึกการเข้าออก บ.นิมเปิลคอปอเรชัน

Last modified: June 15, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบันทึกการเข้าออก บ.นิมเปิลคอปอเรชัน
Nimble Corporation Check in
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพีระยุทธ   คำสอนพันธ์    5604800018
Mr. Peerayuth   Komsornphan   5604800018
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก   บำรุงศรี
Mr. Eak  Bamrungsri
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

พีระยุทธ คำสอนพันธ์. (2563). ระบบบันทึกการเข้าออก บ.นิมเปิลคอปอเรชัน. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

         ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเข้าออกบริษัท โดยใช้สัญญาณ GPS ในการเช็คอินเข้างาน ระบบจะทำงานบนแพลทฟอร์มรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันและพัฒนาเว็บไซต์เป็นแบบ Responsive เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกขนาดหน้าจอให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โดยใช้ Framework ของ Bootstrap เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม เป็นระบบมากขึ้น และตามความต้องการของบริษัท เนื่องจากในปัจจุบันการเข้างานจำเป็นต้องต่อคิวสแกนนิ้วหรือลืมแสกนในช่วงเวลาเลิกงานหรือเข้างาน การเช็คอินเข้าออกงานสามารถใช้งานได้ง่ายและพนักงานสามารถเข้าถึงแพลทฟอร์มในเวลาเดียวกันได้ โดยไม่ต้องต่อคิวและสามารถกดเข้าออกงานผ่านแพลทฟอร์มได้ทันที ในระยะที่กำหนด ดังนั้นทางผู้จัดทำ จึงได้ทำการพัฒนาระบบเช็คอินเข้า-ออกงานบนเว็บแอปพลิเคชัน โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลักประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ใช้ (พนักงานทั่วไป) โดยผู้ใช้สามารถเช็คอินเข้าออกงานได้ในระยะที่กำหนด สร้างใบลางาน ติดตามสถานะการขอลา และ ดูประวัติการลางาน-เข้างาน ส่วนที่ 2 สำหรับผู้ดูแลระบบ (ฝ่ายบุคคล)  สามารถกำหนดพิกัดการเข้าออกงานได้ สามารถตรวจสอบการลาของพนักงานย้อนหลังได้ ดูประวัติการเข้าออกงานของพนักงานทั้งหมดได้ สามารถเพิ่ม/ลบและแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้

คำสาคัญ : เช็คอิน, ลางาน, พิกัด


Abstract

         This thesis aimed to develop a system of entry-exit for company employees by using GPS signals for check-in at work. The system runs on a web application and was developed to be responsive for ease of use and can support all screen sizes and all devices to suit the current era. The framework used was Bootstrap which is a tool that allows faster development and beautiful and systematic websites. Employees need to scan their fingers to check-in and out. The system is intuitive and employees can access the platform at the same time without having to queue up or can press in and out through the platform immediately. The author developed a system for check-in and out of jobs via a web application. The work was divided into two main parts: 1) for users (general staff), users can check-in – out of work within the specified period, track the status of leave requests and view leave history; 2) for the administrator (Admin / HR) they set the coordinates of check-in and out of work, ability to review employee leave each day and history or view history of all employees, as well as add / delete and edit user information.

Keywords: Check-in, GPS, Responsive.


ระบบบันทึกการเข้าออก บ.นิมเปิลคอปอเรชัน | Nimble Corporation Check in

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1035
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print