การใช้โปรแกรม Opera เบื้องต้นของโรงแรม

Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

การใช้โปรแกรม Opera เบื้องต้นของโรงแรม บทสนทนาอังกฤษต่างๆที่พบในการปฎิบัติงาน คำศัพท์อังกฤษในแผนกส่วนหน้าของโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพฯ

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Basic Use of Opera Program, Conversation and Vocabulary for the Front Office of Dusit Thani Hotel Bangkok

 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนัชพันธ์    สุขประเสริฐ
ชื่อผู้วิจัย

นายวิชัย ซาลูยา 5604500036

นายพสิษฐ์ คุณาทรัพย์สมุทร 5604500107

สาขา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ 02_app.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 3
Views: 9362
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code