การพัฒนา LINE Bot สำหรับ Service Desk

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนา LINE Bot สำหรับ Service Desk
Development of a LINE Bot with Python
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ปาราเมศ บัวงาม, นาย สรวิชญ์ สุขผล
Mr. Parames Bua-ngam, Mr. Sorawit Sukpol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สรายุทธ  อินทรเสมา
Mr. Sarayut Intarasema
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ปาราเมศ บัวงาม และสรวิชญ์ สุขผล. (2564). การพัฒนา LINE Bot สำหรับ Service Desk. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Bua-ngam P., & Sukpol S. (2021). Development of a LINE bot with Python. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

พีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการบริการเครื่อง POS ในประเทศไทย ให้บริการในด้านของ Hardware และ Software ในปัจจุบันผู้ประกอบการต่างๆล้วนหันมาให้ความสนใจในการใช้เครื่อง POS (Point to sale system) มากขึ้นเพื่อให้คิดเงินในการขายสินค้าได้ไวขึ้นซึ่ง พีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์จำกัดก็มีแผนกคอยให้บริการแก้ไขปัญหาทางด้าน  Hardware  และ  Software  ให้กับทางลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าไม่ติดขัด ดังนั้นการมีตัวช่วยในการหาคู่มือของช่างแบบรวดเร็วจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นตัวช่วยที่ทำให้พนักงานในแผนก Service desk สามารถค้นหาข้อมูลในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้เร็ว และ ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ก็คือ LINE Bot เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูลคู่มือช่างให้สำหรับพนักงานแผนก Service desk

คำสำคัญ: เครื่องPOS, เครื่องคิดเงิน, Hardware, Software, LINE Bot


Abstract

P5 Management Co. is a company that focuses on selling the cash registers and offers technical support for repairs, cleaning, and checking the cash register’s system, With the company’s limited technicians and difficulties that might be encounters made progress slow and they could not give service to all customer’s request. The study aimed at helping them by developing a LINE bot to send a repair document they need. The design used Python as main coding languages for development, we used Python Flask for sending code into the webapp to make LINE Bot processing and Python request for sending or receiving requests between the webserver and LINE Bot, We used Heroku for the PC’s Public IP address so LINE Bot can use our IP address, then, upload documents into LINE Bot. The results suggested that a LINE Bot was working as expected and can help technician to make their progress more quickly.

Keywords: POS, cash register, hardware, software, LINE Bot.


การพัฒนา LINE Bot สำหรับ Service Desk|Development of a LINE Bot with Python

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 201
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print