เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Last modified: January 29, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Operation Room Website Information Technology
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐพงศ์ ตันชนะประดิษฐ์, นางสาวชลธิชา ทองช่วย
Mr. Nattapong Tanshanapadit,  Miss Chonthicha Thongchuy
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์
Mr. Nitinai Phaisanpayak
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐพงศ์ ตันชนะประดิษฐ์ และ ชลธิชา ทองช่วย. (2561). เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้สำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอการประชุม ซึ่งการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และใช้โปรแกรม My SQL ในการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล

คำสำคัญ : ระบบการจัดการฐานข้อมูล, การประชุม, เว็บไซต์


Abstract

Students in the cooperative education project have been assigned to design and develop website for Information and Communication Technology Center Laboratory of the Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce to be used for uploading and downloading meeting video files. The website design was developed using Adobe Dreamweaver CS5. My SQL was used for designing database management system.

Keywords: database management system, meetings, website


เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ / Operation Room Website Information Technology

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 389
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print