เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลส่วนซ่อมท่อและโยธา

Last modified: June 16, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลส่วนซ่อมท่อและโยธา
Database System for Pipe and Civil Repairs Website
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวสุธา รูปวิเชตร์, นายศรุต เจนกุลประสูตร
Mr.Wasuta Rutvichert, Mr.Saroot Jankulplasute
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นิตยา เกิดแย้ม
Dr. Nittaya Kerdyam
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

วสุธา รูปวิเชตร์ และ ศรุต เจนกุลประสูตร. (2561). ว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลส่วนซ่อมท่อและโยธา. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาพัฒนาเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลส่วนซ่อมท่อและโยธา เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลในปริมาณมากของการประปานคารหลวง สาขาภาษีเจริญ ให้สามารถจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไขข้อมูล และลดการจดบันทึกในกระดาษให้สามารถใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาระบบนี้ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio ภาษา C# ในการพัฒนาระบบและใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการสร้างฐานข้อมูลให้สามารถดำเนินงานร่วมกับระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาระบบ ช่วยให้ลดระยะเวลาดำเนินงานขององค์กร

คำสำคัญ:ฐานข้อมูล, การจัดการฐานข้อมูล, พัฒนาระบบ 


Abstract

The authors studied the site development, database systems, pipe repair and civil repair to learn how to deal with the large database at Metropolitan Waterworks Authority, Phasi Charoen branch, for efficient storage, monitoring, corrective action information, and reduce the use of notes from the same system. The development of this system, used Microsoft Visual Studio C #  and use Microsoft SQL Server 2008 R2 for the database. The results of the development was to help reduce the duration of the operation enterprise.

Keywords: database, database management, system development.


เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลส่วนซ่อมท่อและโยธา  | Database System for Pipe and Civil Repairs Website

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 542
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print