ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับการผลิต ณ บริษัท อินเตอร์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด

Last modified: January 19, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับการผลิต ณ บริษัท อินเตอร์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด
Operations and Maintenance of Production at Inter Rung Reang Group CO., LTD
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นายอลงกรณ์ รัตนพิศพรชัย, Mr.Alongkorn Ratanapispornchai
นายโสภณัฐ อำภา, Mr.Sopanat Aumpha
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ว่าที่ ร.ต. สันติสุข สว่างกล้า – Acting Sub Lt. Santisuk Swagkla
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรภายในโรงงาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฎิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฎิบัติ โดยได้เข้าปฎิบัติงานในบริษัท อินเตอร์รุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 กันยายน 2565 รวมทั้งสิ้น 15 สัปดาห์ ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร ผลจากการออกปฎิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การบำรุงรักษา, เครื่องจักร, ประยุกต์ใช้


Abstract

This project presented the repair and maintenance of machines, which was an experience from work during the internship at Inter Rung Reang Group CO., LTD, from 23 May 2022, to 2 September 2022, a total 15 weeks. The company assigned the studunt to repair and provide maintenance of the machines. In addition, I can use the experience that I received from the internship to adapt in real life appropriately.

คำสำคัญ: Maintenace, Repair, Machines


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 69
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print