ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพและทดสอบตู้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ณ บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด

Last modified: January 19, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพและทดสอบตู้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ณ บริษัท มันตรา สวิทซ์เกียร์ จำกัด
Quality Control and Testing of Low Voltage Electrical Cabinets at Mantra Switchgear Co., Ltd.
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นายพิสิฐชัย เหมปั้น, Mr. Pisitchai Hampun
นายนิติธร เดชบำ, Mr. Nitithorn Dechbomrungรุง
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ว่าที่ ร.ต. สันติสุข สว่างกล้า – Acting Sub Lt. Santisuk Swagkla
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอเกี่ยวกับ ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพและทดสอบตู้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ณ บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด เป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าขนาดแรงต่ำและ ตู้ไฟฟ้าขนาดกลาง ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมกับ บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด ซึ่งทำการศึกษาการตรวจสอบตู้ไฟฟ้าขนาดต่างๆและได้ทำการศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้ในตู้ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำจนถึงแรงดันไฟฟ้าขนาดปานกลางสูงสุดไม่เกิน 36 Kv ขั้นตอนการเริ่มทำการตรวจสอบตู้ไฟฟ้าและรายละเอียดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบทางไฟฟ้า,อุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้ภายในตู้ไฟฟ้า รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดตู้ไฟฟ้าตามที่บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด มีการผลิตและมาตรฐานการผลิตของบริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัดและขั้นตอนการลงปฏิบัติงานได้อธิบายไว้ในเล่มนี้แล้ว โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้สามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการศึกษาในเรื่องปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพและทดสอบตู้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ได้ต่อไป

คำสำคัญ: การทดสอบตู้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ, อุปกรณ์ตรวจสอบทางไฟฟ้า, บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์


Abstract

This cooperative education project presented quality control and testing of low-voltage electrical cabinets at Mantra Switchgear Co., Ltd. a study of low-voltage electrical cabinets and medium-sized electrical cabinets. During the training, the student studied the inspection of electrical cabinets of various sizes and studied the equipment used in electrical cabinets for low to high voltage electrical systems with medium voltage up to 36 kV. The process of began with inspect isn’t of the electrical cabinet and the details of the equipment used in the electrical inspection, such as electrical equipment used within the electrical cabinet, details on the types of electrical cabinets production, production standards, and the operating procedures were described in this paper. This cooperative education project can be used to achieve benefit to study on quality control and testing of low-voltage electrical cabinets.

คำสำคัญ: low voltage cabinet testing, electrical inspection equipment, Mantra Switchgear


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 102
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print