การศึกษาธรรมชาติเพื่อออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาธรรมชาติเพื่อออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า
Studying nature for designing bag patterns
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภูภัทรภณ ดวงมาลา
Mr. Pupattarapon Doungmala
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภาสกร ธนานันท์
Mr. Pasakorn Thananan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ภูภัทรภณ ดวงมาลา. (2561). การศึกษาธรรมชาติเพื่อออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาธรรมชาติเพื่อออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป้ มีจุตประสงค์เพื่อศึกษาธรรมชาตีในรูปแบบต่งๆ และวัสดุประเกทผ้ยืนส์ซึ่งผู้จัดทำต้องกาสร้างสรศ์ลวตลายฝืนผ้ที่แปลกใหม่จากการผสานวัสทั้ง 2 แบบเข้าด้วยกัน ผู้จัดทำจึงมีแนวดิตที่จะพัฒนาลวตลายกราฟิกที่ได้รับแรงบันตาลใจจากธรรมชาติ โตยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2015 ในการพัฒนาและผสมผสานการทดลองวัสดุประภทผ้ายืนส์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดในการออกแบบลวดลายและการทำกระเป้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดในเชิงความคิตสร้างสรรค์

คำสำคัญ: กระเป๋า, ธรรมชาติ, ลวดลาย


Abstract

The objective of studying nature for designing bag patterns is to learn about nature and denim in various forms, the designer wants to create a creative fabric pattern the from two material.

Therefore, the creator came up with a concept to develop graphic patterns that were inspired by nature. In order to finish the project, the designer used Adobe Photoshop CC 2015 to develop and test the patterns. The aim of the study was to be learning media for who interest in study detail information for design of pattern and making bag to be useful leading to creativity.

Keywords: Bag, Nature, Pattern.


การศึกษาธรรมชาติเพื่อออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า | Studying nature for designing bag patterns

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 407
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code