ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Last modified: December 15, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Preparation for Value Added Tax Reports  and Withholding Tax Certificates
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจารุวรรณ  ทิพวัง, นายประดลชัย  อุคำ
Ms. Jaruwan  Thipwang, Mr. Pradolchai  Ukam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

จารุวรรณ ทิพวัง และ ประดลชัย อุคำ. (2558). ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท แอลแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธา มีความเชี่ยวชาญในการทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสังเคราะห์ทั้งแบบกลางแจ้ง และในร่มที่มีโครงหลังคาเหล็กคลุม  โดยจะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า  จากการที่คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ฝ่ายบัญชี  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คัดแยกเอกสารภาษีซื้อ-ภาษีขาย และจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ   ที่จ่าย  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  จัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน  และจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก่อนหน้านี้คณะผู้จัดทำยังไม่มีทักษะการทำงาน

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  ลักษณะของใบกำกับภาษี  การจัดหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ วิธีการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม   โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำมีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะในการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและทักษะการทำงานและหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: ใบกำกับภาษีซื้อ, ใบกำกับภาษีขาย, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย


Abstract

L & B Service Company Limited operates for all types of building construction and all other construction work including civil work. The company specializes in making artificial turf football pitches, both outdoor and in the shade, with a metal roof covering, which would be designed according to customer requirements. While attending the internship under the cooperative education program in the accounting department, the team was assigned to separate the input tax invoices, output tax invoice,  prepare  withholding tax certificate, verify the accuracy and completeness of the tax invoices and prepare Value Added Tax reports. Previously, the team did not have performance skills.

This project was designed to increase knowledge understanding for Value Added Tax and performance skills through studying  the types of tax invoices, preparation the withholding tax certificates, Value Added Tax reports,  and the procedure for auditing related documents. The result was that the team had gained knowledge and understanding of the preparation of Value Added Tax reports, performance skills and hoped that this project would be useful to interested parties.

Keywords: Input tax invoices, Output tax invoices, Withholding tax certificate.


ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ Preparation for Value Added Tax Reports  and Withholding Tax Certificates 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1045
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code