การตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Last modified: September 8, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Practice Auditing for Value Add Tax Refund of Bangkok Area Revenue office 28
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววนิดา ผจงกิจการ, นายมาร์ค ปัณณศักดิ์
Miss Wanida Pajongkitjakan, Mr. Mark Pannasak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์
Mr.Itthisak Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

วนิดา  ผจงกิจการ และมาร์ค  ปัณณศักดิ์. (2558). การตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 28เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรวบรวมภาษีอย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสมแก่ผู้เสียภาษี  ให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้เสียภาษีทุกคน พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้เสียภาษีเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบภายใต้กฏหมาย สนับสนุนมาตรการที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาในสำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 28 ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานตรวจสอบภาษี  โดยได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน ได้แก่ ตรวจสอบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม,ใบกำกับภาษีซื้อและภาษีขาย ,ใบกำกับภาษีปลอม และแบบแสดงรายการภ.พ.30 เป็นต้น โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีเพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติการในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของกฎหมายประมวลรัษฎากร

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สำหรับการทำงานในวิชาชีพบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: ใบกำกับภาษีปลอม, แบบแสดงรายการ ภ.พ.30, การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม


Abstract

Bangkok Area Revenue office 28are responsible to collect all taxes efficiently at an appropriate level to taxpayers,giving high quality services to all taxpayers,advising taxpayers on their rights and responsibilities under the law, and advocate necessary measures in order to promote efficiency in tax collection.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned as an assistant audit officer at Bangkok Area Revenue office 28. The responsibilities included audit of Value Add Tax (VAT) documents to be sure they are correct according to the law, fraudulent tax invoice,and reporting the input-output tax for preparation of filing the Value Add Tax return (P.P.30), as well as supervise operation of enterprises tax practices or handing the tax returns, in accordance with the requirements of regulation law code.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords: Fraudulent Tax Invoice, Value Add Tax return (P.P.30), Tax returns.


การตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม / Practice Auditing for Value Add Tax Refund of Bangkok Area Revenue office 28

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 613
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code