การตรวจสอบเอกสารเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์

Last modified: August 3, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบเอกสารเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์
Prepare auditing documents and loan agreements of Savings cooperatives and credit unions
ชื่อนักศึกษา:
Author:
น.ส.ปรารถนา วัจนลักษณ์, น.ส.พรมจรินทร์ นุ้ยเปรม,  น.ส.วรรณกานต์ พัฒบุผา และน.ส.ณัฐณี ทองกวาว  
Ms. Pradtana Watjanaluk, Ms. Promjarin Nuypram, Ms. Wannakarn Patbupa and Ms. Nattanee Thongkaow    
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

ปรารถนา วัจนลักษณ์, พรมจรินทร์ นุ้ยเปรม, วรรณกานต์ พัฒบุผา และณัฐณี ทองกวาว . (2560). การตรวจสอบเอกสารเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Watjanaluk P., Nuypram P., Patbupa W., & Thongkaow N. (2017). Prepare auditing documents and loan agreements of Savings cooperatives and credit unions. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด  ให้บริการด้านการตรวจสอบบริษัทจำกัด     ห้างหุ้นส่วน  สหกรณ์และอื่นๆ  ให้บริการทางบัญชี  บริการทางภาษีอากร  บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ยูเนี่ยน  ก่อนหน้านี้ไม่มีคู่มือการตรวจสอบสำหรับนักศึกษาสหกิจ  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้งานล่าช้าและใช้เวลามาก

โครงงานนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสาร ด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ยูเนี่ยน  คณะผู้จัดทำศึกษากฎและระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ และเทคนิคการตรวจสอบเอกสารด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์  โครงงานนี้สามารถเพิ่มความรู้และความเกี่ยวใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและมีแนวทางสำหรับการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป

คำสำคัญ: เงินกู้สามัญ, การตรวจสอบ, สหกรณ์ออมทรัพย์


Abstract

The Montree Audit and Law Co. Ltd.’s business lines are auditing for companies, partnerships, cooperatives, etc., accounting services, tax services, business registration services and other related services. While attending the internship under cooperative program at the Montree Audit and Law Co. Ltd., the team was assigned to audit the loan agreements and the related documents of the savings cooperatives and the credit unions. Previously, it did not have a manual of auditing for the internship under cooperative program,  this caused delays and was time consuming.

This project was designed to prepare a guideline for the auditing documents of the loan agreements of the savings cooperatives and the credit unions. The team studied the rules and the regulations of the cooperatives, and the techniques of auditing for the cooperatives.  This project could increase knowledge and understanding of the auditing and has a guideline for operation and usefulness for the future cooperative internship.

Keywords: Loan agreement, Auditing, Savings cooperatives.


การตรวจสอบเอกสารเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์|Prepare auditing documents and loan agreements of Savings cooperatives and credit unions

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 279
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code