การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา

Last modified: August 24, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
Inspection of procurement documents by the agreed price method
ชื่อนักศึกษา:
Author:
น.ส.ณัฐชา บุญกัน และน.ส.นุชจินาถ รักษ์วงค์วาน
Ms. Nutcha Boongun, Nuchjinart Rukwongwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง|Citation

ณัฐชา บุญกัน และนุชจินาถ รักษ์วงค์วาน. (2559). การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Boongun N., & Rukwongwan N. (2016). Inspection of procurement documents by the agreed price method. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายงานสนับสนุนงานบริหารในส่วนของกองการเงิน แผนกควบคุมการเบิก-จ่าย มีหน้าที่ในการควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการรับรองความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่าย เงินเดือนค่าจ้าง ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าตอบแทน ตลอดจนการรายงานสถานภาพการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงการตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น จากการที่คณะผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยามและได้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในตำแหน่งนักศึกษาสหกิจศึกษา แผนกควบคุมเบิกจ่าย โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา

จากการปฏิบัติงานจึงเป็นเหตุผลทำให้คณะผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีความสนใจและได้จัดทำโครงงานเรื่อง การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาเพื่อความเข้าใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบเอกสาร  วิธีตกลงราคา


Abstract

Somdech Phra Pinklao Hospital Department of Naval Medicine Financial Support Division Manager Control Department – Disbursement.  It is responsible for controlling  the disbursement process, check and verify related documents. The organizers  participated in the cooperative education project of Siam University and worked  at Somdech Phra Pinklao Hospital Department of Naval Medicine. Students in cooperative education Disbursement Control Department. The assignment was to verify the validity of the procurement document by means of a price agreement.

As a result of the operation, the organizers realized the importance of checking the procurement documents. The project “Inspection of procurement documents by the agreed price method” should be useful to those who are interested. It also examined the process of validating the procurement documents by means of a price agreement for better understanding of the work.

Keywords: Procurement,  Inspection, Price Agreements.


การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา|Inspection of procurement documents by the agreed price method

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 160
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code