การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย

Last modified: June 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
Prepared monthly report of Value Added Tax
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศุภรัสมิ์ สหกุลบุญญรักษ์ 5604320019
Miss Suparat Sahakoonboonyaruk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ศุภรัสมิ์ สหกุลบุญญรักษ์. (2558). การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท บางกอก ออดิท แอนด์ แท็กซ์ คอนซัลแท็นส์ จำกัด เป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และการจัดวางระบบบัญชี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบัญชีและการเงิน เนื่องจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย จึงจัดทำโครงงานภายใต้หัวข้อ “การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย” ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย วิธีการตรวจเช็คใบกำกับภาษี/รูปแบบใบกำกับภาษีที่สามารถนำมาใช้ในการลงภาษีซื้อและภาษีขายได้  และจากการศึกษาและการปฏิบัติงานทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงแนวทางและการแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายที่จะพบเจอในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คำสำคัญ: ขั้นตอนการออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย, วิธีการตรวจเช็คใบกำกับภาษี,รูปแบบ, ใบกำกับภาษี


Abstract

The trainee studied and operated the co-operative education at   Bangkok Audit and Tax Consultants Co., Ltd. The company provides services in law, accounting, audit, tax consulting, property consulting, and financial advisory. They have energetic lawyers with strong experience in legal and tax and the certified public accountants with and experience in various type of business.

According to the co-operative education program, the trainee was assigned to be an assistant accountant at Bangkok Audit and Tax Consultants Co., Ltd. The responsibility was practice in value added tax, doing tax invoices and doing monthly value added tax reports.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

 

Keywords:  Value added tax, Tax invoice, Invoice form.


การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย / Prepared monthly report of Value Added Tax

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 306
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code