ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Prepared monthly report of Value Added Tax
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิธิชา แสงมั่งมี 5604300003, นางสาวภัทรพร พิทยกิจ 5604300006, นางสาวจิรารัตน์ กัณหา 5604300050
Ms. Siticha Sangmangmee, Ms. Pattaraporn Pittayakit, Ms. Jirarat Kunha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

สิธิชา แสงมั่งมี, ภัทรพร พิทยกิจ และ จิรารัตน์ กัณหา. (2558). ภาษีมูลค่าเพิ่ม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมายกมลณรงค์เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านบัญชีและภาษี ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี บริการจดทะเบียนธุรกิจและเครื่องหมายการค้าบริการ และจัดทำบัญชีและภาษีอากรตามมาตรฐานการบัญชี จากการที่ได้เข้าไปปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา นักศึกษาได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี ซึ่งเป็นแผนกที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อธุรกิจ

ซึ่งในการเข้าไปปฏิบัติงานนั้นได้ทำการศึกษาในเรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางธุรกิจโดยศึกษาตั้งแต่ ขั้นตอนการขอรับใบกำกับภาษีจากบริษัทลูกค้ามาทำการตรวจสอบความถูกต้องตามที่กฎมายกำหนด จนกระทั่งจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเตรียมยื่นแบบภ.พ.30 ในการปฏิบัติงานดังกล่าวจะส่งผลให้การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังช่วยลดการเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย

 

คำสำคัญ: ภาษีมูลค่าเพิ่ม, บันทึกบัญชี, ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS


Abstract

The trainees studied and operated their co-operative education at Kamolnarong Accounting and Tax Management Co., Ltd. This company services include accounting and taxing jobs. The company gives advice about implementing databases and accounting system together with registering new businesses and brands. This company includes the service of accountings and a standardized taxation.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Kamolnarong Accounting and Law Office Co., Ltd. The responsibility was filing Value Added tax forms and submitting them to The Revenue Department under taxation regulation.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

 

Keywords:  Value Added tax, accounting system, taxation regulation.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Prepared monthly report of Value Added Tax

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 747
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code