ใบกำกับภาษี

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ใบกำกับภาษี
Preparing Tax Invoice Form
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรณัน  ศรีมันตะ 5811300006
Miss Worranun  Srimunta 5811300006
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

วรณัน  ศรีมันตะ. (2559). ใบกำกับภาษี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท บิสซิเนสอะไลฟ์ จำกัด ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับด้าน IT เน้นบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ เว็บไซต์เป้าหมายหลักคือ การส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และให้ทันเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในบริษัทยังมีขั้นตอนเริ่มจากรับออเดอร์จากลูกค้ำจนถึง การออกใบแจ้งหนี้ซึ่งขั้นตอนที่สำ คัญคือ ส่งงานที่ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนดและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการเรียกเก็บค่าผลิตภัณฑ์จากลูกค้า และขั้นตอนการออกใบกำกับภาษีที่หลากหลายและความต้องการของลูกค้ามีความแตกต่างกันไปจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง ส่งผลให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย ทางบริษัทจึงเห็นถึงความสำคัญ ในการออกใบกำกับภาษี ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความสนใจศึกษาและจัดทำวิธีการออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ปฎิบัติงาน

คำสำคัญ: ใบกำกับภาษี


Abstract

The trainee had studied and operated their co-operative education at Business Alive Co. Ltd. The company operates business regarding IT, software and website development, with its major mission to deliver quality work in appropriate time in order to build the customer’s satisfaction and confidence in the production process.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Business Alive Co. Ltd. The responsibility was doing tax invoice forms.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords:  Tax invoice, Accounting, Business.


ใบกำกับภาษี / Preparing Tax Invoice Form

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 268
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code