การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหลังร้าน

Last modified: November 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหลังร้าน
Using Business Management Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเฉลิมพร  เถาวัลย์แก้ว 5801300003
Mr. Chalempon  Thaownakaew 5801300003
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

เฉลิมพร  เถาวัลย์แก้ว. (2559). การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหลังร้าน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด ดำเนินการธุรกิจอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว เน้นบริการด้วยลูกชิ้นปลา เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นปลา ปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการมากกว่า 30 สาขา และสาขาเฟรนไซส์มากกว่า 140 สาขา ทั่วประเทศ มีอาหารให้ลูกค้าเลือกมากมาย ทั้งก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน อาหารตามสั่ง เปิดย่าง ซาลาเปา ติ๋มซำขนมหวาน และเครื่องดื่มที่หลากหลายชนิด ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดย บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด มีเจ้าของคนเดียวกันกับเจียงลูกชิ้นปลา

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหลังร้าน นั้นเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับกิจการค้าขายหน้าร้านและหลังร้าน ช่วยในการจัดเก็บประวัติงานขาย การจัดการสินค้า และยังสามารถตรวจสอบสินค้าขายดีหรือสินค้าที่มียอดขายต่ำ เพื่อจัดการสินค้าคงเหลือให้เพียงพอและมีปริมาณเหมาะสมกับความต้องการ สนับสนุนนโยบายการกำหนดราคาหรือสร้างโปรโมชั่นสินค้ำ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย ระบบ และง่ายต่อการใช้งานไม่ซับซ้อน ใช้ในการประกอบกิจการได้ดี ตั้งแต่การบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย รวมถึงการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป ก็สามารถใช้งานได้อย่างดี

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความสนใจศึกษาและจัดทำวิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีหลังร้านแก่ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิในการนำไปใช้ปฎิบัติงาน

คำสำคัญ: โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, เจเอฟบี, ลูกชิ้นปลา


Abstract

JFB Kitchen Co. Ltd. has operated its noodle business as a fish ball manufacturer and distributor. It has over 30 corporate branches and over 140 franchising branches across nation. There are various types of foods to serve customers including noodles, Thai rice noodles, a la carte, grilled foods, steamed stuffed bun, dim sum, dessert and various types of drinks. Currently, the company is continuously developing products under the similar business owner of Jiang Fish Ball.

Back-Office Accounting Software was the proper software for an enterprise that wants to manage the operations of both front and back offices. It was an assistant to store sales history, products management, and checks the best or worst selling items in order to manage the inventory in sufficient and proper amount that meets the demand. The software also supports pricing or creating sale promotions. It was user friendly, simple, and uncomplicated. It was the best choice for an enterprise, as it can record data on revenues and expenses, as well as recording data in general journal.

Thus, I was interested in studying and developing a method of developing Back-Office Accounting Software for those who are interested in as the guidelines for work operation and effective application.

Keywords:  Business Management, Back-Office, Upfront.


การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหลังร้าน / Using Business Management Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 129
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code