คู่มือการจัดการการซ่อมบำรุงรถยนต์เชิงป้องกัน

Last modified: November 15, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คู่มือการจัดการการซ่อมบำรุงรถยนต์เชิงป้องกัน
Preventive Car Maintenance Work Manual
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย สุธิชา  ศรีสุราษฎร์   6022500014
Mr. Suticha Srisurat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อาทร ไทยเจริญ
Mr. Arthorn Thaicharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมยานยนต์
Bachelor of Industrial Program in Automotive Technology
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

สุธิชา ศรีสุราษฎร์. (2561). คู่มือการจัดการการซ่อมบำรุงรถยนต์เชิงป้องกัน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

              บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทประกอบกิจการ ให้เช่ารถยนต์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ให้การเช่ารถยนต์จะเป็นการเช่าระยะยาว ในการดำเนินงานทาง บริษัทใด้ส่งนักศึกษามาคอยให้คำปรึกษาการใช้รถและอุปกรณ์ส่วนพ่วงภายในรถเบื้องต้นและบอกรอบPMของรถลูกค้าบริการรับรถลูกค้าเข้าศูนย์บริการและอู่ซ่อมสี  และบริการฉุกเฉินต่างๆที่เกี่ยวกับรถลูกค้า ในระยะเวลา5ปี ส่วนปัญหาที่พบในการทำงาน ในตำแหน่งที่นักศึกษาทำงานอยู่เป็นตำแหน่งใหม่เลยยังไม่มีแบบแผนในการทำงานจึงทำให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสักเท่าใด จึงทำให้บริษัทเกิดความเสียหายลูกค้าไม่พึงพอใจกับการให้บริการ ดั้งนั้นคณะผู้จัดทำจึงทำโครงการนี้เพื่อทำคู่มือและใบขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและลูกค้า เพื่อลดความล่าช้าและความเสียหาย โดยผลการใช้คู่มือโดยผู้ใช้ 10 คน มีคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.42 คะแนนและปัญหาการทำงานต่างๆ ลดลง

คำสำคัญ : ป้องกันการเสียหายและขัดข้องของตัวรถ, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


Abstract

Southeast Capital Co., Ltd. was established to provide a long-term car leasing for both government and Private sector. To reach the company’s goal, a coordinator was responsible for consulting car-usage and basic equipment, facilitating preventive maintenance (PM) schedules with each service center in order to bring the highest satisfaction to customers, and also provided emergency service over a 5 year contract. Data were collected and analyzed using fieldwork information. The contract required that company provide a coordinator, which was the first time, therefore, this new position was intended to prevent any problems that may happen during the contract. This project work aimed to design a work manual and work procedures for both customers and workers to allow conveniently works flow and prevent damages or waste. The result for 10 users who were evaluated, the usability of the user manual scored 4.42/5, and many problems were significantly decreased.

Keywords: car damage, car problems, work manual, prevention.


คู่มือการจัดการการซ่อมบำรุงรถยนต์เชิงป้องกัน | Preventive Car Maintenance Work Manual

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2044
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code