การออกแบบคู่มือการบำรุงรักษาระบบเกียร์ของรถยนต์ฟอร์ด

Last modified: January 7, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบคู่มือการบำรุงรักษาระบบเกียร์ของรถยนต์ฟอร์ด
Design of Ford’s Transmission System Maintenance Manual
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐวุฒิ ภคปัญจพร
Mr. Nuttawut  Pakapanjaporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr.Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐวุฒิ ภคปัญจพร. (2561). การออกแบบคู่มือการบำรุงรักษาระบบเกียร์ของรถยนต์ฟอร์ด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ สำนักงานใหญ่ เป็นบริษัทที่มีทั้งโชว์รูมและศูนย์บริการของรถยนต์ฟอร์ด ซึ่งมีหน้าที่ขายรถและซ่อมบำรุงรถยนต์ฟอร์ดให้กับลูกค้าที่สนใจ ซึ่งลูกค้าได้ติดต่อในการขอรายละเอียดในตัวของรถยนต์ เช่น การบำรุงรักษาระบบเกียร์ แต่อย่างไรก็ตามภายในองค์กรยังไม่มีรายละเอียดหรือข้อมูลในการบำรุงรักษาระบบเกียร์ จึงก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการดูแลรักษาระบบเกียร์เบื้องต้น อีกทั้งอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการซ่อมบำรุงของทางช่างเทคนิค

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ช่างเทคนิคและผู้ที่สนใจในรถยนต์ฟอร์ดในด้านการบำรุงรักษาระบบเกียร์ของรถยนต์ฟอร์ด ซึ่งระบบเกียร์ในรถยนต์ฟอร์ด มี 3 ระบบ ได้แก่ เกียร์ธรรมดา เกียร์ออโต้ และเกียร์เพาเวอชิฟ ราคาเกียร์แต่ละรุ่นจะมีราคาที่แตกต่างออกไปดังนี้ เกียร์ธรรมดา 114,850 บาท,เกียร์ออโต้ 162,120 บาท ,เกียร์เพาเวอร์ชิฟ 99,515 บาท

ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการบำรุงรักษาระบบเกียร์และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและช่างเทคนิคโดยการรวบรวมเก็บข้อมูลของระบบเกียร์ทั้ง 3 ระบบ ในรถยนต์ฟอร์ดไว้ในรูปแบบของหนังสือชื่อ “คู่มือการบำรุงรักษาระบบเกียร์ของรถยนต์ฟอร์ด” สามารถลดการวิเคราะห์งานของช่างได้ 50% อ้างอิงจากช่างผู้ชำนาญงานประมาณ 10ปี ผู้จัดทำมุ่งหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับพนักงานใน รวมถึงลูกค้าที่สนใจในรถยนต์ฟอร์ด

คำสำคัญ: การออกแบบคู่มือการบำรุงรักษาระบบเกียร์ของรถยนต์ฟอร์ด


Abstract

VP Auto Enterprise Company is the Ford cars showroom and Ford cars sevcice center ,with the following duties to sell and maintenance Ford cars. Then, most customers would contact for information about cars details such as Transmissions maintenance but, The company has not many data for transmissions maintenance support. It might have pose a problem in case of elementary transmissions maintenance and it could be a mistake from machanics to repair.

The objective of project was to give information to machanics and interested customers in case of Ford transmissions maintenance. Ford Transmissions have 3 type as follow 1. Manual Transmission / 2. Automatic Transmission / 3. Powershift Transmission and have a different price as follow 1. Manual Transmission 114,850 Baht / 2. Automatic Transmission 162,120 Baht / 3. Powershift Transmission 99,515 Baht

To fix the problem and help customers or machanics in case of Transmissions maintenance. Therefore, an author has gather of Ford Transmissions  in Transmissions maintenance manual which, this manual could help machanics to save diagnose time 50% reference by Chief machanics. An Author this Transmission maintenace manual will be useful for interested customers and VP Auto Enterprise employees.

Keywords: Transmission Maintenance, Manial Design.


การออกแบบคู่มือการบำรุงรักษาระบบเกียร์ของรถยนต์ฟอร์ด / Design of Ford’s Transmission System Maintenance Manual 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 553
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code