ขั้นตอนการตรวจนับสต๊อกสินค้า

Last modified: January 22, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการตรวจนับสต๊อกสินค้า
Process of Counting Finished Products
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเบญจวรรณ ราชายนต์
Ms. Benjawan Rachayont
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

เบญจวรรณ ราชายนต์. (2563). ขั้นตอนการตรวจนับสต๊อกสินค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Rachayont B. (2020). Process of counting finished products. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอม คอนซัลแตนท์ เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและทางด้านภาษีอากร โดยรับจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สรรพากรรับรองเป็นไปตามมาจรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รับจัดทำเอกสารบัญชี และแบบภาษี พร้อมยื่นต่อกรมสรรพากร และสำนักประกันสังคม ปิดบัญชีทั้งจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำเดือนและประจำปี นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร

จากการปฏิบัติงานในโครงงานการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอม คอนซัลแตนท์ ในครั้งนี้ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานตรวจสอบบัญชี โดยรับมอบหมายในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง เช่น การจัดทำงบการเงิน , จัดทำหมายเหตุประกอบ , จัดทำกระดาษทำการผู้สอบบัญชี , การทดสอบการคำนวณต่าง

คำสำคัญ : งบการเงิน, หมายเหตุประกอบ, กระดาษทำการผู้สอบ, การทดสอบการคำนวณ


Abstract

EM Consultant Limited Partnership is an accounting firm that offers accounting services and tax services. With accounting services, there are bookkeeping, month-end closing and annual closing of financial statements and income statements. For bookkeeping, they use an accounting software package that the Revenue Department has accepted. They also offer consultation, implementing accounting system, submitting financial statement to the Revenue Department and Ministry of Commerce. For tax services, there are consulting services, tax filing services for submission Revenue Department and submission to Social Insurance Department.

During the co-operative education program, the trainee was assigned as an assistant auditors at EM Consultant Limited Partnership, with the responsibilities of financial audits, preparation of notes for financial statements, work papers, and calculation tests.

Keywords:  financial audit, financial statement, work papers, calculation.


ขั้นตอนการตรวจนับสต๊อกสินค้า |  Process of Counting Finished Products  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1096
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code