แอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Last modified: June 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
แอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
The World of Vocabulary Application on Android Operating System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอรนุช กลิ่นถือศีล 5904800024
Miss Oranoot Klinthuesin 5904800024
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

อรนุช กลิ่นถือศีล. (2563). แอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่เป็นสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านภาษาสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น ในแอปพลิคชันเดียว โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ ผัก ผลไม้ ร่างกาย ห้องนอน และอาชีพ โดยระบบประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 Front-end ที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับผู้เรียน มีฟังก์ชันการทำงานดังนี้ ลงทะเบียนเป็นผู้เรียน แสดงคำศัพท์ของแต่ละภาษา และแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน พัฒนาด้วยภาษาจาวา ส่วนที่ 2 เว็บแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ดูแลระบบ มีฟังก์ชันการเพิ่มและจัดการกับคำศัพท์ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่ พัฒนาด้วยภาษา HTML5, CSS, JavaScript และ PHP และส่วนที่ 3 เว็บเซอร์วิส สำหรับการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโมบายแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล พัฒนาด้วยภาษา PHP และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL เมื่อทำการทดสอบการทำงานของแต่ละฟังก์ชันแล้ว พบว่าสามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโมบายแอปพลิเตชัยและฐานข้อมูลสามารถส่งข้อมูลได้ถูกต้อง

คำสำคัญ: โมบายแอปพลิเคชัน, สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุ่น


Abstract

The objective of this project was to develop the world of vocabulary application on the Android operating system. It is an electronic computer aid for students or anyone interested in learning English, Chinese, Korean and Japanese vocabulary in a single application. The vocabulary was divided into 6 categories: vegetables, fruits, body, bedroom, and occupation. The system consisted of 3 parts : 1 ) the front-end was a mobile application on the Android operating system for the learners with functions for registration for the learner, show vocabulary, pre-test, and post-test  developed by Java;  2 ) a web application for the administrator to manage the vocabulary, allowing the learner to learn new words without having to re-install the program, which was developed by HTML5, CSS, JavaScript, and PHP; and  3 ) web services for communication and data exchange between mobile applications where the database system was developed by PHP and managed  by  MySQL. The results, based on testing by the users showed the functions and web services work as specified.

Keywords:  Computer aid electronic, Electronic learning, English language, Chinese language, Korean language, Japanese language.


แอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ |  The World of Vocabulary Application on Android Operating System

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1414
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print