การทำบัญชีแบบออนไลน์

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การทำบัญชีแบบออนไลน์
Recording Business Transactions via Accrevo The Book Online Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศิริรัตน์   เมืองพรหม, นางสาวกรณิศ  รองเลื่อน
Ms. Sirirat  Mueangprom, Ms. Kornnit Rongluean
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง|Citation

ศิริรัตน์ เมืองพรหม และกรณิศ รองเลื่อน. (2559). การทำบัญชีแบบออนไลน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Mueangprom S., & Rongluean K. (2021). Recording business transactions via Accrevo the book online accounting software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

     บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด ให้บริการด้านที่ปรึกษาในการจัดการ  การออกแบบระบบบัญชีและการจัดการ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจและกฎหมาย    รับตรวจสอบภายใน วางแผนทางด้านภาษีอากรและให้คำปรึกษาด้านภาษี  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  จัดทำกระดาษทำการผู้สอบบัญชี การขอคัดแบบภาษีทุกประเภทที่ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  อัพโหลดไฟล์เอกสารทางบัญชี  บันทึกรายการทางธุรกิจด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์แอครีโว เดอะบุ๊ค  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้โปรแกรม บัญชีออนไลน์แอครีโว เดอะ บุ๊ค  มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผู้จัดทำมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: เอกสารทางบัญชี โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ทักษะการทำงาน


Abstract

N.R. Group Advisory Co., Ltd. provides management consulting services, accounting system setup consulting and management, business and legal consulting services, internal auditing, tax planning and tax advisory. While attending an internship under the cooperative education as an assistant accountant, the team was assigned to classify accounting documents, check the accuracy and completeness of accounting documents, prepare auditor’s working papers, request for copies of all types of tax forms submitted via the internet, upload accounting document files, record business transactions via Accrevo The Book online accounting software, as well as other tasks.

This project allowed the team to gain knowledge and understanding on the procedures of using Accrevo The Book online accounting software, and could increase work skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project to be useful to interested parties.

Keywords:  accounting documents, online accounting software, work skills.


ขั้นตอนการปิดงบการเงิน |  Recording Business Transactions via Accrevo The Book Online Accounting Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 145
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code