วิธีการบันทึกภาษีชื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรม VAT PROGRAM

Last modified: October 30, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
วิธีการบันทึกภาษีชื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรม VAT PROGRAM
Recording Input Tax and Output Tax by VAT Program Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววาสนา ศรีนภาลัย
Miss Wassana Srinaphalai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วาสนา ศรีนภาลัย. (2560). วิธีการบันทึกภาษีชื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรม VAT PROGRAM. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท สมาร์ทแทคซ์ แอนด์ แอคเค้าท์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชี ให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีอากรโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพบัญชีและภาษีอากร ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับเครื่องหมายรับรองว่าเป็นสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบใบกำกับภาษี บันทึกข้อมูลภาษีซื้อและภาษีขายในรายงานภาษีและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร โดยบริษัท สมาร์ทแทคซ์ แอนด์ แอคเค้าท์ จำกัดได้นำโปรแกรม Vat Program มาใช้ในงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรม Vat Program สามารถจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วถูกต้อง ผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญและประโยชน์ของโปรแกรม VAT PROGRAM จึงจัดทำโครงงานเล่มนี้เพื่ออธิบายวิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีและขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Vat Program โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการบัญชี

 

คำสำคัญ: ใบกำกับภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี VAT PROGRAM


Abstract

This cooperative education program was conducted at Smarttac and Account Company Limited, which provides accounting and tax service by experts who have direct experience in this field. The author was assigned to record the input tax and output tax with VAT Program software. The first phase of the operation took a lot of time because there was no manual for using the accounting software.

This project “Recording Input Tax and Output Tax by VAT Program Software” was made to study the types of accounting documents, the process of recording the input-output tax and the preparation of VAT report by VAT Program Software. Through studying the types of accounting documents, processes of VAT Program Software, the result showed that the author gained knowledge and understanding of accounting documents, the process of recording, reduce the error of operation and expect this project would be useful to interested parties.

 

Keywords: Tax Invoice, Value Added Tax, VAT Program Software


วิธีการบันทึกภาษีชื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรม VAT PROGRAM / Recording Input Tax and Output Tax by VAT Program Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 489
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code