การบันทึกบัญชีขายฝากและไถ่ถอนทองคำสำหรับกิจการร้านทอง

Last modified: October 30, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีขายฝากและไถ่ถอนทองคำสำหรับกิจการร้านทอง
Sale with Rights and Redemption for Gold Business Recording
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกชกร รอบรู้, นางสาวณัฐมน ชาติชาตรี, นายพนม ครูประเสริฐ
Miss Kochakon Robroo, Miss Natthamon Chartchatree, Mr. Phanom Kruprasert
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / 
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กชกร รอบรู้, ณัฐมน ชาติชาตรี และ พนม ครูประเสริฐ. (2560). การบันทึกบัญชีขายฝากและไถ่ถอนทองคำสำหรับกิจการร้านทอง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท คุณปุ๊การบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานบัญชี ให้บริการด้านบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท วางแผนภาษี ให้คำปรึกษาและวางระบบบัญชีโดยเน้นการให้บริการกับร้านทองเท่านั้น ทำให้ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ทำบัญชี ลูกค้า รวมถึงกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีขายฝากและไถ่ถอนทองคำของกิจการร้านทอง ผู้จัดทำจึงเห็นถึงความสำคัญของขั้นตอนการบันทึกบัญชีขายฝากและไถ่ถอนทองคำ เนื่องจากการขายฝากและไถ่ถอนทองคำเป็นรายการที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจร้านทอง ผู้จัดทำจึงต้องการนำความรู้และประสบการณ์ทำงานจริงมาจัดทำโครงงานเรื่อง “การบันทึกบัญชีขายฝากและไถ่ถอนทองคำสำหรับกิจการร้านทอง” โครงงานดังกล่าวประกอบด้วยการอธิบายเกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การคำนวณดอกเบี้ยและขั้นตอนการบันทึกบัญชีขายฝากและไถ่ถอนทองคำสำหรับกิจการร้านทอง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถบันทึกบัญชีและคำนวณดอกเบี้ยได้อย่างถูกต้อง สุดท้ายนี้หวังว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจ

 

คำสำคัญ: ขายฝาก, ไถ่ถอน, ธุรกิจร้านทอง


Abstract

Khun Pu Accounting Company Limited is a company that provides accounting and tax services, auditing and business registration. The company provides the service mainly with goldsmith shops, and the author realized that accounting for goldsmith shops is crucial to the owner and legal issues. The author was assigned to record sales with the rights and redemption of gold that the mostly transaction of the goldsmith. The first phase of the operation took a lot of time due to a lack of business knowledge and no experience.

The author designed this project to increase work efficiency by studying the types of accounting documents, interest calculation, and transaction recording. The result was that the author had gained knowledge of sales with rights and redemption, understanding of accounting documents and interest calculation. In the end, the author could record the transaction properly. This project was expected to be beneficial to the concerned person.

Keywords: Sale with Rights, Redemption, Gold business.


การบันทึกบัญชีขายฝากและไถ่ถอนทองคำสำหรับกิจการร้านทอง / Sale with Rights And Redemption for Gold Business Recording

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 390
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code