ก้านไม้หอมโรสแมรี่

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ก้านไม้หอมโรสแมรี่
Reed Diffuser Rosemary
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวน้ำฝน จันทร์มณี
Ms. Namfon  Janmanee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
Dr. Pattaraporn  Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

น้ำฝน จันทร์มณี. (2564). ก้านไม้หอมโรสแมรี่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Janmanee N. (2021). Reed diffuser rosemary. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การทำโครงงานเรื่องก้านหอมโรสแมรี่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการซื้อน้ำยาปรับอากาศของแผนกทรัพยากรบุคคล ที่ช่วยลดกลิ่นอับภายในห้อง และศึกษาการจัดทำก้านหอมโรสแมรี่ที่มีผลต่อการผ่อนคลายความเครียด โดยการนำน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากสปาของโรงแรงมาผสมกับวัตถุดิบ 3 อย่าง คือ ทวีน20, ไดโพรไพลีน ไกลคอล เอทิล แอลกอฮอล์ 95% มาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ก้านหอมโรสแมรี่

จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 คน ของแผนกทรัพยากรบุคคลที่มีต่อผลิตภัณฑ์หลังจากที่ทดลองใช้มาเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือสีของบรรจุภัณฑ์ก้านไม้หอมโรสแมรี่มีความสดใส กลิ่นหอมสบายหายใจโล่งขึ้นและมีประโยชน์ต่อห้องทำงานของแผนกทรัพยากรบุคคล โดยมีการขอคำแนะนำจากพนักงานที่ปรึกษาและได้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของพนักงานทุกคนในแผนก เช่น ด้านสรรพคุณของผลิตภัณฑ์และด้านกลิ่น

คำสำคัญ: น้ำมันหอมระเหย, โรสแมรี่


Abstract

The project aimed to reduce the cost of Human Resource purchasing the air freshenes to reduce odor. To study the preparation of rosemary onion stalk effects on relaxation by combining essential oils from the hotel’s spa, 3 ingredients, Tween20, Dipropylene Glycol, and 95% Ethyl Alcohol, to create a rosemary home fragrance.

The study found that 3 opinionsof the HR departments test of the product over a one month of trial had the same opinion: bright color, pleasant smell, breathe easily. Advice from staff consultants and adjustments according to the needs of all employees in the department, such as product properties and smell, were implemented.

Keywords:  Essential Oil, Rosemary, Human Resource.


ก้านไม้หอมโรสแมรี่|Reed Diffuser Rosemary

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 434
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print