การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยอุปกรณ์รองรับท่อในส่วนท่อเข้าหอระบายความร้อนขนาด 12 นิ้ว

Last modified: March 18, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยอุปกรณ์รองรับท่อในส่วนท่อเข้าหอระบายความร้อนขนาด 12 นิ้ว
Design and Analysis of Safety Values of Pipe Support Equipment in 12 inch Pipe for Cooling Towers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ฐิติ อ่อนชัย
Mr. Thiti Onchai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ฐิติ อ่อนชัย. (2562). การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยอุปกรณ์รองรับท่อในส่วนท่อเข้าหอระบายความร้อนขนาด 12 นิ้ว. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในการออกแบบอุปกรณ์รองรับท่อขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัวซึ่งภาระที่กระทำต่ออุปกรณ์รองรับท่อเท่ากับ 4,413.72 N. โดยทาง บริษัท เอ็ม ไออี มอบหมายให้ตรวจสอบค่าความปลอดภัยและระยะโก่งตัวโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทั้งหมด 3 แบบโดยแบบที่ 1 มีขนาดอุปกรณ์รองรับท่อ 125×65 mm. แบบที่ 2 มีขนาดอุปกรณ์รองรับท่อ 100×50 mm. และแบบที่ 3 มีขนาดอุปกรณ์รองรับท่อ 150×75 mm. จากผลการวิเคราะห์พบว่าแบบที่1 มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 21 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 0.034 mm. แบบที่ 2 มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 11.64 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 0.075 mm. และแบบที่3 มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 35.13 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 0.019 mm.

สรุปจากผลการวิเคราะห์เลือกใช้แบบที่ 2 ที่มีขนาดอุปกรณ์รองรับท่อ 100×50 mm. จะลดต้นทุนได้ 179.10 บาทต่ออุปกรณ์รองรับท่อ 1 ตัวและหอระบายความร้อนน้ำเข้ามีอุปกรณ์รองรับท่อ 2 ตัวดังนั้นสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 385.32 บาท

คำสำคัญ: โครงสร้าง, ออกแบบ, วิเคราะห์, ไฟไนต์เอลิเมนต์


Abstract

In designing two 12-inch pipe supports, the load on the pipe support is 4,413.72N, MIE Company was assigned to inspect the safety factors and deflection by using a total of 3 types of prefabricated programs. Type 1 had 1 pipe support device size 125 × 65mm, type 2 had pipe support device size 100 × 50mm, and type 3 had size of pipe support device 150 × 75mm. According to the analysis results, it was found that type 1 had a safety factor of 21 and a deflection of 0.034mm, type 2 had a safety factor of 11.64 and a deflection of 0.075mm, and type 3 has a safety factor of 35.13 and a deflection of 0.019mm.

The analysis resulted in the selection of type 2, with a size of 100 × 50mm pipe support equipment, the cost was 179.10 Baht per single pipe support device and the inlet cooling tower has 2 pipe support devices, so production costs were reduced to 385.32 Baht.

Keywords: Structure, Design, Analysis, Finite Element.


  การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยอุปกรณ์รองรับท่อในส่วนท่อเข้าหอระบายความร้อนขนาด 12 นิ้ว|Design and Analysis of Safety Values of Pipe Support Equipment in 12 inch Pipe for Cooling Towers

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 68
Previous: การถอดแบบและประมาณราคาระบบสุขาภิบาล
Next: การออกแบบสร้างและทดสอบอุปกรณ์เปิด-ปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย โครงการ เดอะ เพรสซิเดนท์ เพชรเกษม-บางแค