การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เสริมกรองน้ำสระว่ายน้ำแบบสกิมเมอร์

Last modified: June 11, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เสริมกรองน้ำสระว่ายน้ำแบบสกิมเมอร์
Design of Water Filtration Equipment for Skimmer Pools Skimmer
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธีรพงษ์ เนานิ่ม
Mr. Theeraphong Naonim
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ฺBachelor of Industrial Technology Program in Mechanical Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ธีรพงษ์ เนานิ่ม. (2562). การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เสริมกรองน้ำสระว่ายน้ำแบบสกิมเมอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาจากการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างตัวเสริมกรองสระว่ายน้ำที่ใช้กับระบบกรองน้ำแบบสกิมเมอร์เพื่อช่วยให้ระบบหมุนเวียนน้ำดีขึ้น สระว่ายน้ำแบบสกิมเมอร์มีรูปแบบโครงสร้างที่ไม่มีถังสำรองน้ำเพื่อช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และการทำงานของระบบแบบสกิมเมอร์จะดูดน้ำที่บริเวณบนผิวน้ำของสระว่ายน้ำจึงทำให้สิ่งแปลกปลอมพร้อมทั้งเศษสิ่งสกปรกต่างๆผ่านเข้าสู่ระบบกรองของสระว่ายน้ำทำให้ตัวกรองอุดตันได้ง่าย

ดังนั้นจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้เล็งเห็นปัญหาที่สำคัญนี้จึงทำการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เสริมขึ้นจำนวน 2 ชิ้น เพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบกรองสระว่ายน้ำ อุปกรณ์ชิ้นที่ 1 ทำจากสแตนเลสเจาะรูเกรด 304 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูที่เจาะ 8 มิลลิเมตร ชิ้นงานชิ้นนี้ใช้ดักสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ เช่น ใบไม้ และ เศษขยะต่างๆ ส่วนอุปกรณ์ชิ้นที่ 2 ทำมาจากวัสดุมุ้งลวดสแตนเลสเกรด 304 เพื่อใช้กรองสิ่งสกปรกที่มีขนาดเล็ก เช่น เม็ดทราย และ หินที่มีขนาดเล็ก

ผลการปรับปรุงตัวเสริมกรองสระว่ายน้ำจำนวน 2 ชิ้นงานได้ทำการเก็บข้อมูล พบว่าจากการทดสอบครั้งที่ 1 แบบมีตัวกรองจำนวน 1 ส่วนที่มาพร้อมกับตัวปั๊มน้ำเดิมวัดอัตราการไหลได้ 100% ใช้เวลา 3 วันลดเหลือ 82.86% ในการทดสอบครั้งที่ 2 ใช้กรองเดิมที่มีอยู่แล้วและใส่ตัวกรองเสริมจำนวน 2 ส่วนรวมเป็น 3 ส่วนวัดอัตราการไหล 100% ใช้เวลา 7 วันลดเหลือ 86.75% สรุปเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปในกรองส่งผลทำให้กรองน้ำเสื่อมสภาพช้าลงจากเดิมก่อนปรับปรุงถอดกรองออกมาทำความสะอาดเดือนละประมาณ 10 ครั้ง หลังปรับปรุงถอดกรองออกมาทำความสะอาดเดือนละ 5 ครั้ง ลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดกรองได้เดือนละ 50% และ ทำให้ประสิทธิภาพของกรองสระว่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วย

คำสำคัญ: ระบบหมุนเวียนน้ำ, ระบบกรองน้ำ, การปรับปรุงกระบวนการทำงาน


Abstract

This study of work was intended to design and create swimming pool filters for use with skimmer filter systems to improve water circulation. Skimmer swimming pools have a design structure without reserve water tanks to conserve installation space. Skimmer system functions take water from the swimming pool surface. Consequently, foreign matter and impurities are taken into the swimming pool filter system, thereby causing filters to be easily blocked.

Upon noticing this significant problem, cooperative education designed and created two additional devices to enhance swimming pool filter systems. The first device was made from Grade 304 perforated stainless steel with 8 mm-diameter holes. This device was used to trap large objects, such as leaves and garbage. The second device was made from Grade 304 stainless steel wire net to filter small objects such as sand and gravel.

In terms of the results yielded by modification, the addition of two swimming pool filter devices and data collection, the first test found one part of the filter that came with the water pump and originally had a 100-percent flow rate to have a flow rate of 82.86 percent after three days of use. The second test used old filters and added two additional filter parts. From the time when the filter was measured and found to have a 100-percent flow rate, the flow rate was reduced to 86.75 percent after 7 days of use. In conclusion, after additional devices were installed in the filter, the devices caused filter deterioration to decelerate. Before the modification, the filters were removed for cleaning ten times per month. After the modification, the filters were removed for cleaning only 5 times per month, thereby reducing filter cleaning costs by 50 percent per month and improving swimming pool filter efficiency.

Keywords: Water Circulation System, Filter System, Work Process Modification.


การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เสริมกรองน้ำสระว่ายน้ำแบบสกิมเมอร์ | Design of Water Filtration Equipment For Skimmer Pools Skimmer

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 414
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code