การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม

Last modified: September 22, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม
Research Article: Enhancement of Health Literacy among the Elderly according to the ASEAN Community cooperation for the Establishment of the ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI
ผู้เขียน/Author: ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์ และ รัชพร ศรีเดช | Lunchana Phimphanchaiyaboon & Rutshaporn Sridet
Email: lunchana@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 22 ฉบับที่ 42 มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 107-114 | Journal of Nursing Siam University Vol. 22 No. 42 January – June 2021 p.107-114

การอ้างอิง|Citation

ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์ และ รัชพร ศรีเดช. (2564). การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 22(42), 107-114.

Phimphanchaiyaboon L., &  Sridet R. (2021). Enhancement of health literacy among the elderly according to the ASEAN Community cooperation for the Establishment of the ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI. Journal of Nursing Siam University, 22(42), 107-114.


บทคัดย่อ

    บทความทางวิชาการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ACAI) โดยมีภารกิจหลักเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยการพัฒนาระบบสาธารณสุขแบบบูรณาการทุกด้าน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ มีงานทำ มีเงินออมในวัยเกษียณ และส่งเสริมพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุให้มีสังคมร่วมกันอย่างไม่โดดเดี่ยวในบั้นปลายชีวิต โดยใช้แนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุตามกรอบแนวคิดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้ระบบการดูแลผู้สูงอายุสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุจะมีการพัฒนา ได้รับทั้งความรู้ ข่าวสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทักษะทางด้านการสืบค้นข้อมูลสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถ ส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องให้แก่บุคคลรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีความมั่นคงในวัยเกษียณ ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุได้อย่างภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตัวเอง

คำสำคัญ: การเสริมสร้าง, ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ, ผู้สูงอายุ


ABSTRACT

    The purpose of this academic paper is intended to enhance the health literacy of the elderly under the commitment to establish the ASEAN Center for active Aging Society and Innovation (ACAI). The key mission of ACAI is to improve the quality of life for the elderly in all aspects through integrated health care system development, promote older workforce and elderly saving and to create aging participation and social connectedness with the community. According to the guidelines of department of health, Ministry of Public Health, the elderly will be upgraded for their knowledge, news and information technology by encouraging the elderly to acquire health information technology skills, improving knowledge and understanding of their own health and also making appropriate decision on alternative health care as well as communicate health information to others effectively. In conclusion, the elderly will be help to improve physical, mental and security in their retirement age to be able to move forward with pride and self-esteem.

Keywords: Enhancement, Health literacy, Elderly.


การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม|Enhancement of Health Literacy among the Elderly according to the ASEAN Community cooperation for the Establishment of the ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI

Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1692
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles