เจลปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เจลปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ
Rose Scented Gel Air Freshener
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวัชราวุฒิ อุทธา
Mr. Watcharawut Uttha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Miss Nantinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

วัชราวุฒิ อุทธา. (2561). เจลปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Uttha W. (2018). Rose scented gel air freshener. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     โรงแรมอวานีพลัส กรุงเทพฯ(Avani+Bangkok) เป็นโรงแรมระดับ 4.5 ดาว ที่ให้บริการทางด้านห้องพัก ภัตตาคาร และการประชุมสัมมนา จึงทำให้ในแต่ละวันจะมีแขกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการที่ผู้จัดทำโครงงานได้เข้ามาฝึกปฏิบัติงานในส่วนของแผนกแม่บ้าน ได้สังเกตุเห็นว่าในแต่ละวันจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในตัวห้องพักหรือแม้แต่บริเวณทั่วไปของตัวโรงแรม ดังนั้นจึงคิดทำผลิตภัณฑ์ช่วยลดกลิ่นอับไม่พึงประสงค์ โดยการใช้ดอกไม้ที่เหลือทิ้งจากห้องดอกไม้ อย่างเช่น ดอกกุหลาบมาทำเป็นเจลปรับอากาศกลิ่นกุหลาบขึ้นมา เพื่อขจัดกลิ่นอับต่างๆ เหล่านี้

     เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเจลปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ ผู้จัดทำจึงได้ทำการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานในแผนกแม่บ้าน เป็นจำนวน 15 ชุด ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อแผนกแม่บ้านได้ และยังสามารถช่วยลดขยะจำพวกดอกไม้สดในแผนกแม่บ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย

คำสำคัญ: เจลปรับอากาศ, กุหลาบ, ดอกไม้สด


Abstract

Avani+ Riverside Bangkok Hotel is a 4.5 star hotel that provides facilities of rooms, services, restaurant and conference rooms. Hence, there are always a great number of guests that enter the hotel each day. The researchers had conducted the co-operative study in the Housekeeper Department in this hotel and noticed that there were unpleasant odors in guest rooms and general areas of ​​the hotel every day. Therefore, the researcher had an idea to invent a product for reducing unpleasant odors by using the remaining flowers from the flower room, such as roses, to make a rose scented air-conditioning gel to eliminate these various odors.

In order to know the outcome of the rose scented air-conditioning gel project, the researcher distributed a total of 15 questionnaires to the staff in the Housekeeper Department. The results of satisfaction evaluation were at a very satisfactory level with a total mean of 4.50, which was considered in a good criteria. The air-conditioning gel could be used beneficially and could also reduce flower waste in the Housekeeper Department alternatively.

Keywords:  Air-Conditioning Gel, Rose, Flower Waste.


เจลปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ / Rose Scented Gel Air Freshener

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 5416
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print