เทียนหอมดอกกุหลาบ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
[Mwb-Qr-Code]
เทียนหอมดอกกุหลาบ
Rose scented candles
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรสุดา จารุจารีต, นายพีรชัย จรูงจิตรอารี
Ms. Pornsuda Jarujareet, Mr. Peerachai Jarungjitaree
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Ms. Nantinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พรสุดา จารุจารีต และ พีรชัย จรูงจิตรอารี. (2560). เทียนหอมดอกกุหลาบ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Bangkok)   เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีการบริการในด้านห้องพัก ห้องอาหารและการจัดประชุมสัมมนา ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้เข้าไปฝึกปฏิบัติงานในแผนกจัดเลี้ยง (Banquet Department)และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม( Food and Beverage Department ) ซึ่งจากการฝึกงานคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าในแผนกที่ทำอยู่มีการนำดอกกุหลาบมาใช้เป็นจำนวนมาก เมื่อใช้เสร็จก็จะถูกนำไปทิ้ง ดังนั้นจึงได้มีความคิดที่จะนำมาทำเป็นเทียนหอมเพื่อช่วยสร้างกลิ่นและบรรยากาศให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย โดยมีการนำไขถั่วเหลืองมาใช้เพื่อไม่ให้เกิดควันขึ้นในขณะจุดเทียน เทียนหอมดอกกุหลาบสามารถทดแทนเทียนหอมแบบเดิมของทางแผนกทั้งสอง และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าได้

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเทียนหอมจากดอกกุหลาบ ทางคณะผู้จัดทำได้มีการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานในแผนก เพื่อทำให้ทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อเทียนหอมจากดอกกุหลาบจำนวน 30 ชุด ผลของแบบสอบถามโดยรวมได้ค่าเฉลี่ยเป็น 4.23 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยเทียนหอมมีกลิ่นหอมและผลิตภัณฑ์มีความคงทนสามารถใช้งานได้นาน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจะจัดซื้อได้

คำสำคัญ: เทียนหอม, ดอกกุหลาบ, ไขถั่วเหลือง


Abstract

Shangri-La Hotel, Bangkok is a 5-star resort hotel with room services, dining room & conference facilities. The researchers had conducted the co-operative study in the Banquet Department and the Food and Beverage Department. From the co-operative practice, the researchers noticed that there were many roses used and trashed thoughtlessly. Therefore, the researchers had an idea to bring the trashed roses to produce rose scented candles in order to help create an aroma and a good atmosphere to relax clients in the hotel. Soy waxes were used to prevent smoke during usage of the candles. Rose scented candles can be used to replace the scented candles currently used in both departments and can be a new choice for guests.
To study the outcome of the rose scented candle project, the researcher had distributed a total of 30 questionnaires to staff in both departments to evaluate the satisfaction towards rose scented candles. The overall results of the questionnaires represented a mean of 4.23, at a high level of satisfaction. The results indicate as follows: 1) The rose scented candles had a good aroma. 2) The rose scented candles were durable for long-term usage. 3) The rose scented candles could reduce the purchasing cost actually.

Keywords:  scented candles, rose, soy wax.


เทียนหอมดอกกุหลาบ / Rose scented candles

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 5243
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print