เปาบันไส้เป็ดปักกิ่งซอสเซี่ยงไฮ้

Last modified: June 25, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เปาบันไส้เป็ดปักกิ่งซอสเซี่ยงไฮ้
Beijing Duck with Shanghai Sauce Bun
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชัยสัณฑ์ นิธิมงคลทรัพย์
Mr. Chaisun  Nithimongkolsub
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Ms. Nanthinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง|Citation

ชัยสัณฑ์ นิธิมงคลทรัพย์. (2561). เปาบันไส้เป็ดปักกิ่งซอสเซี่ยงไฮ้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Nithimongkolsub C. (2018). Beijing duck with Shanghai Sauce Bun. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (AVANI+ Riverside Hotel) เป็นโรงแรมระดับสี่ดาวครึ่ง มีการบริการในด้านห้องพัก ห้องอาหาร และการจัดงานต่างๆ ซึ่งทางผู้จัดทำได้เข้าไปฝึกปฏิบัติงานในแผนกครัวจัดเลี้ยง (Banquet Kitchen Department) ซึ่งจากการฝึกงานผู้จัดทำเห็นว่าทุกครั้งที่มีเมนูเป็ดปักกิ่ง จะมีการทิ้งโครงเป็ดเป็นจำนวนมาก เพราะจะทำการแล่เฉพาะเนื้อส่วนหลังไปแค่ 2 ชิ้นแล้วส่วนที่เหลือจะทิ้งทั้งหมด จึงได้เล็งเห็นว่าเป็นการใช้วัตถุดิบที่สิ้นเปลือง ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่นำเนื้อจากส่วนที่เหลือมาประยุกต์รวมกับเปาบันและซอสเซี่ยงไฮ้ที่เป็นเมนูอาหารจีนที่มีอยู่แล้ว แต่ปรับให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น

     เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเปาบันไส้เป็ดปักกิ่งซอสเซี่ยงไฮ้ ทางผู้จัดทำได้มีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับพนักงานในแผนกครัวจัดเลี้ยง (Banquet Kitchen Department) เป็นจำนวน 17 ชุด มีผลค่าเฉลี่ยรวมเป็น 3.66 ถือว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้นี้ถือได้ว่า โครงงานนี้สามารถที่จะช่วยลดปริมาณขยะสดให้กับทางโรงแรม และช่วยเพิ่มยอดขายได้อีกทาง

คำสำคัญ: ครัวจีน, เป็ดปักกิ่ง, เปาบัน, ซอสเซี่ยงไฮ้


Abstract

AVANI+ Riverside Bangkok Hotel is a 4.5-star hotel with facilities of room services, restaurants and events. From the co-operative practice in the Banquet Kitchen Department in this hotel, the researcher remarked that there were large amounts of duck bones left from Beijing Duck menu item, because they needed only 2 pieces of meat sliced from the duck’s back and left out the rest. The researcher recognized that this was wasteful usage of raw materials. Therefore, this led to an idea of bringing the remaining duck meat to be combined with bao buns and Shanghai sauce, which already exist on the Chinese menus, and creating an additional recipe for a greater variety of menu items for the hotel.

In order to study the outcome of the project of Beijing Duck with Shanghai Sauce Buns, the researcher had distributed 17 sets of satisfaction questionnaires to the staff in the Banquet Kitchen Department. The results from the questionnaires indicated the total average of 3.66, which was considered at a high level of satisfaction. From the average obtained, it represents that this project could help reduce the amount of waste for the hotel and could increase sales volume for the hotel as well.

Keywords:  Chinese Kitchen, Beijing Duck, Bao Buns, Shanghai Sauce.


เปาบันไส้เป็ดปักกิ่งซอสเซี่ยงไฮ้ / Beijing Duck with Shanghai Sauce Bun

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 156
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print