เครปเค้กพะโล้

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เครปเค้กพะโล้
Pa-Lo Crepe Cake
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว สุทธาทิพย์ นิวาสะวัต, นาย นิติ อนุศาสนนันท์
Ms. Sutthathip  Nivasawat, Mr. Niti  Anusarsananunt
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ นันทินี  ทองอร
Ms. Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

นิติ อนุศาสนนันท์ และ สุทธาทิพย์ นิวาสะวัต. (2561). เครปเค้กพะโล้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โรงแรมสุโขทัย แอนด์ รีสอร์ท (Sukhothai and Resort Hotel) เป็นโรงแรมที่มีขนาดกลาง เน้นการจัดประชุมสัมมนา จัดงานเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากการที่คณะผู้จัดทำโครงงานได้เข้ามาปฏิบัติสหกิจศึกษาในแผนกครัวเบเกอรี่(Bakery Kitchen Department) และแผนกครัวร้อน(Western Kitchen Department)นั้น ได้เล็งเห็นว่าในแต่ละวันจะมีการทำอาหารและขนมมากมาย แต่จะเป็นแบบเมนูเดิมซ้ำกันทุกวัน ดังนั้นจึงได้มีความคิดที่จะรังสรรค์เมนูตัวใหม่ขึ้นมา โดยผสมผสานกันระหว่างอาหารคาวและอาหารหวานนั้นคือ เมนูเครปเค้กพะโล้ (Pa-Lo Crepe Cake) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับทางโรงแรม และช่วยเพิ่มรายได้ได้อีกทาง

จากการทำแบบสอบถามเป็นจำนวน 20 ชุด เพื่อให้ทราบถึงผลความพึงพอใจของโครงงานเครปเค้กพะโล้ (Pa-lo Crepe Cake)  พบว่าอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.37 จึงเห็นได้ว่าโครงงานนี้สามารถที่จะมีโอกาสที่จะนำไปขายได้จริง แต่ยังต้องผ่านกระบวนการผู้บริหารในการตัดสิน

คำสำคัญ: เครปเค้ก, เบเกอรี่, พะโล้


Abstract

Sukhothai and Resort Hotel is a medium size hotel which is mainly emphasized on creating events for assemblies and parties. As authors did the co-operative education in bakery kitchen department and western kitchen department of this hotel, it could be seen that same food and bakery were made daily in high amount. Therefore, the author’s team got an idea to create new menu item from integrating meat dishes and desserts which is Pa-Lo Crepe Cake. The objective is to create a novel sense for the hotel and also to add an option for the hotel to gather more income.

20 sets of survey questionnaires were used in order to know satisfaction of Pa-Lo Crepe Cake project. The result showed high level of satisfaction which was 4.37 on average. Therefore, it showed that this project has an opportunity to be used in the real situation, but it still needed to pass through the process of managers for making decision.

Keywords:  Crepe Cake, Bakery, Pa-Lo.


เครปเค้กพะโล้ / Pa-Lo Crepe Cake

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 427
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print