ความพึงพอใจต่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 37

Last modified: July 10, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความพึงพอใจต่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 37
Satisfaction toward meditation practice at the meditation centre of Bangkok no.37
ชื่อนักศึกษา:
Author:
พระภูมินทร์ ตรีภพอารักษ์
PhraPhumin Treephobarrak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. เมฆินทร์ เมธาวิกูล
Asst.Prof.Dr.Mekin Methawikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

พระภูมินทร์ ตรีภพอารักษ์. (2560). ความพึงพอใจต่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 37. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

 


Abstract

This research aims to study the satisfaction levels of meditators who visit 37 Dhama Retreat Centers in Bangkok, study the factors that drive people to visit 37 Dhama Retreat Centers in Bangkok for meditation retreating and suggest about satisfaction levels of 37 Dhama Retreat Centers in Bangkok.
The population which was used for this research was people who did the meditation retreat between October 2015 and December 2015. The number of population was 200 people. Due to the small number of population, researcher decided to use to entire population as a Population Universe. Survey was used as a tool for collecting data. Statistic which was applied for this research was quantitative analysis, including frequency, percentage results from hypothesis test, Chi-square test and the relationship between two variables measurement by using the correlation coefficient with significant level of 0.05.

This research found that the factors which mostly impact on the satisfaction levels of meditators, who visit 37 Dhama Retreat Centers in Bangkok, are expert speaker skill, followed by meditation information. Moreover, gender, age, education and experience in meditation retreat do not differently affect the satisfaction levels of people, who visit 37 Dhama Retreats in Bangkok. Therefore, it was not in accordance with the assumption. The factors which significantly relate to the satisfaction level are the expert speaker skill and information at significant level at 0.05.
The followings are the results of studying the satisfaction levels of meditators who visit 37 Dhama Retreat Centers in Bangkok.

1. Expert speaker skill factor :
1.1 There should be Pravipassanajan who has an experience in Patipatan 4 meditation retreat in order to be prepared for the meditation retreat.
1.2 The expert speaker should be trained in order to be able to answer every question from meditators. The expert speaker should also be patient for many questions from meditator as well.
1.3 There should be a special guest in the meditation retreat as well in order to increase diversity of speakers. They should also be friendly, so the meditators are able to ask them questions and discuss any issue with each other.
1.4 The expert speaker skills should be applied correctly. As a consequence, the meditation retreat effectively benefit the meditators, meditators are not possibly confused and bored.
2.Information factor :
2.1 Buddhist monks should be encouraged to apply media with expounding dharma in order to increase the attractiveness. Creating a training in terms of using media for meditation retreat for speaker.
2.2 Creating a publication should be encouraged for propagation of religion.
2.3 The information which is provided to meditators should be easy to understand. The information has to be up to date, so people can apply for their dairy life.
2.4 Type of media and the details of meditation retreat should be coherent.

Suggestions :
1.Effective meditation retreat method should be studied by the 37 Dharma retreats in Bangkok.
2.Satisfaction levels of meditators should be focused in order to compare between satisfaction levels among the Dharma retreat center. Therefore, the Dharma retreat centers are able to conduct coherently.
3.To do an research of expert speaker potentials of 37 Dharma retreat centers.

 

Keywords:  Buddhist study, Buddhist study center.


ความพึงพอใจต่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 37 / Satisfaction toward meditation practice at the meditation centre of Bangkok no.37

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 65