ความพึงพอใจในการทำงานที่บ้านในช่วงโควิดระบาด โควิด-19 ของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Last modified: August 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความพึงพอใจในการทำงานที่บ้านในช่วงโควิดระบาด โควิด-19 ของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Satisfaction on Work from Home During the Coronavirus Pandemic of the Disaster Victim Identification Sub-Division Office of Police Forensic Science, Royal Thai Police
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ร้อยตำรวจโท ปุริศ ขันธเสมา
Pol. Lt. Puris Khunthasema
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. เมฆินทร์ เมธาวิกูล
Assistant Professor Dr. Mekin Methavikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

ปุริศ ขันธเสมา. (2562). ความพึงพอใจในการทำงานที่บ้านในช่วงโควิดระบาด โควิด-19 ของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) สภาพการปฏิบัติตามนโยบายทำงานที่บ้านในช่วงโรคระบาด โควิด-19 ศึกษาปัญหาของการปฏิบัติตามนโยบายทำงานที่บ้าน และ 2) เพื่อให้คำเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบายทำงานที่บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่บกพร่อง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative research) ประชากร ได้แก่ ข้าราชการตำรวจในกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 25 คนเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแนวการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ด้วยการตีความ (interpretation) และเนื้อหา (content analysis) นำเสนอเป็นข้อความแบบบรรยาย (descriptive)

ผลการวิจัย พบว่า 1) กำลังพลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายทำงานที่บ้านของผู้บังคับบัญชา โดยความพึงพอใจระดับมากในด้านความห่วงใยในสุขภาพและสวัสดิภาพของกำลังพลในช่วงไวรัสโรคระบาดโควิด-19และรองลงมาได้แก่ความพึงพอใจในด้านรายรับและสวัสดิการรวมถึงการพิจารณาผลงานเพื่อปรับเงินเดือนและตำแหน่งงาน แต่ความพึงพอใจระดับน้อยในเรื่องสภาพการทำงาน และความไม่พร้อมในด้านอุปกรณ์สื่อสารในการทำงาน 2)ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่บกพร่องได้แก่ (1)ด้านความสำเร็จของงานควร ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการระบบและขั้นตอนการอนุมัติขององค์กรให้เป็นการอนุมัติตามยุคดิจิทัล 5 G เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน (2)ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ควรเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ เช่น ประชุมทางไกล  (Zoom Meeting)ให้กำลังพลได้รับการสื่อสารอย่างทั่วถึง (3)ควรเพิ่มงบประมาณการใช้สัญญาณ WiFi  อินเตอร์เนทของกำลังพลโดยอนุมัติงบประมาณเป็นรายเดือนเพื่อให้การติดต่อเพิ่มความเร็วและสถานะเครือข่ายมีความเสถียร (4)ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงาน ควรใช้ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อลดความเครียดในการอยู่ในที่จำกัด

คำสำคัญ: การทำงานที่บ้าน, การสื่อสารสภาพการทำงาน, โรคระบาดโควิด-19


Abstract

The objective was to examine: 1) The operation and problems of  Work from Home policy during the Covid-19 pandemic; and 2) To propose recommendations for Work from Home operation for better efficiency and less drawbacks. This was a qualitative research. The population in this research was police officers in the Disaster Victim Identification Sub-Division Office of Police Forensic Science, Royal Thai Police, 25 people. Data collection was done by in-depth interview and focus group, and analyzed by interpretation and content analysis and descriptive presentation.

The research findings found that satisfaction in Work from  Home policy of police officers were in high level for caring of health and well-being of personnel during the COVID-19 pandemic, followed by satisfaction in income level and performance assessment for salary and position promotion. However, the satisfaction in work condition and communication devices was low. Recommendations for increased efficiency of  Work from Home policies were: (1)  Work achievement factor: there should be changes in system and approval process to include digital 5G approval processes to cope with the agile operation; (2) Supervisor relationship factor: there should be a training on online video conferencing usage, such as Zoom, so personnel can gain effective communication skills; (3) There should be an increase in monthly internet service budgets for better and stable communication; and (4) Working condition factor: there should be a rotating work schedule to work in the office to release stress of working in a confined space.

Keywords:  Work from Home, Work conditions Communication, COVID-19 Pandemic.


ความพึงพอใจในการทำงานที่บ้านในช่วงโควิดระบาด โควิด-19 ของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Satisfaction on Work from Home During the Coronavirus Pandemic of the Disaster Victim Identification Sub-Division Office of Police Forensic Science, Royal Thai Police

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 6537
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code