การเลือกพัดลมแอ็กเซียลและการออกแบบระบบท่อลมที่เหมาะสมกับโถงบันไดหนีไฟ

Last modified: December 8, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การเลือกพัดลมแอ็กเซียลและการออกแบบระบบท่อลมที่เหมาะสมกับโถงบันไดหนีไฟ
Selection of Axial Fan and Appropriate Duct System Design for Fire Escape Halls
ชื่อผู้เขียน –
Author:
วรากร จรัลวรกุลวงศ์, ธนากร จุ้ยเสงี่ยม, ธิติวุฒิ ศรีมามาศ
Warakorn Jaranvaorakulvong, Thanakorn Juisangeam, Thitiwut Srimamas
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

เนื่องจาก การออกแบบระบบควบคุมควันไฟที่สมบูรณ์ จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารมีเวลามากขึ้นในการหนีไฟ ปลอดภัยจากการสำลักควันไฟ และสามารถหนีออกจากอาคารได้ในที่สุด การจัดทำโครงงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบท่อลมที่เหมาะสมและเลือกพัดลมที่เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับอัดอากาศในโถงบันไดหนีไฟ โดยใช้วิธีการคำนวณตามมาตรฐานควบคุมควันไฟอาคารที่สูงเกิน 23 m ต้องมีระบบอัดอากาศ

ผลจากการที่ออกแบบท่อลมมีขนาดยาว 50 in × กว้าง 35 in ทำการเลือกใช้พัดลมยี่ห้อ Wolter รุ่น AXV-AL1000-300-10-18deg LH ปริมาณอากาศ 18,400 CFM แรงดันสถิต 0.4 in.wg. มอเตอร์ 4.0 kW ความเร็วพัดลม 950 rpm

คำสำคัญ: ออกแบบ, พัดลมแอ็กเซียล, ท่อลม


Abstract

A comprehensive smoke control system design will provide residents with additional time to flee a fire, protect them from inhalation injuries, and allow them to eventually evacuate the building. This research was conducted to design a duct and select a fan suitable for air compression in the fire escape hall using calculating methodologies by the smoke control standard.

Concerning the design result, the duct was discovered to be of comparable size to the ducts used at the site, and the fan chosen was a Wolter type AXV-AL1000-300-10-18deg LH, with air volume 18,400 CFM, static pressure 0.4 in.wg, motor 4.0 kW, and fan speed 950 rpm.

คำสำคัญ: Design, axial fan, duct


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 50
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code